Poskytovanie vykonávacích právnych predpisov ústredných orgánov štátnej správy

Prostredníctvom tejto služby sa zverejňujú úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska označované ako „opatrenia“ .

Zverejnenie sa tiež týka rezortných publikačných nástrojov (napr. Finančný spravodajca MF SR, Zbierka inštrukcií a oznámení MS SR a Vestník MDVaRR SR), ktorú sú publikované po 1. 1. 2016.