Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
kancelária Ústavného súdu kancelária Ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
kapitál imanie Tezaurus obchodného práva
kapitálový trh kapitálový trh Tezaurus finančného práva
kapitálové cenné papiere kapitálové cenné papiere Tezaurus finančného práva
kapitálový podvod kapitálový podvod Tezaurus trestného práva
kapitoly štátneho rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu Tezaurus finančného práva
kaptívna poisťovňa kaptívna poisťovňa Tezaurus finančného práva
kaptívna zaisťovňa kaptívna zaisťovňa Tezaurus finančného práva
karanténa karanténa Tezaurus pracovného práva
kataster nehnuteľností kataster nehnuteľností Tezaurus správneho práva
katastrálny operát katastrálny operát Tezaurus správneho práva
katastrálny úrad katastrálny úrad Tezaurus správneho práva
kaucia peňažná záruka Tezaurus trestného práva
klamlivá reklama klamlivá reklama Tezaurus obchodného práva
klamlivé označenie tovaru a služieb klamlivé označenie tovaru a služieb Tezaurus obchodného práva
klient banky klient banky Tezaurus finančného práva
klient obchodníka s cennými papiermi klient obchodníka s cennými papiermi Tezaurus finančného práva
kmeňová akcia v akciovej spoločnosti kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
kódex správania kódex správania Tezaurus obchodného práva
kogentné ustanovenia obchodného zákonníka kogentné ustanovenia obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva
kolaudačné rozhodnutie kolaudačné rozhodnutie Tezaurus správneho práva
kolektívne vyjednávanie kolektívne vyjednávanie Tezaurus pracovného práva
kolektívna zmluva kolektívna zmluva Tezaurus pracovného práva
kolektívne investovanie kolektívne investovanie Tezaurus finančného práva
kolúzna väzba kolúzna väzba Tezaurus trestného práva
komisionárska zmluva komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
komoditná burza komoditná burza Tezaurus finančného práva
kompenzácia kompenzácia Tezaurus finančného práva
kompenzácia náhrada škody Tezaurus obchodného práva
kompetenčné vzdelávanie kompetenčné vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
komunálna obligácia komunálna obligácia Tezaurus finančného práva
konanie o priestupku konanie o priestupku Tezaurus správneho práva
konania vo veciach určenia rodičovstva konania vo veciach určenia rodičovstva Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia konania vo veciach osvojenia Tezaurus občianskeho práva
konanie o dedičstve konanie o dedičstve Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach obchodného registra konania vo veciach obchodného registra Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach notárskych úschov konania vo veciach notárskych úschov Tezaurus občianskeho práva
konanie o spôsobilosti na právne úkony konanie o spôsobilosti na právne úkony Tezaurus občianskeho práva
konanie vo volebných veciach konanie vo volebných veciach Tezaurus občianskeho práva
konanie podnikateľa konanie podnikateľa Tezaurus obchodného práva
konanie osoby poverenej určitou činnosťou konanie osoby poverenej určitou činnosťou Tezaurus obchodného práva
konanie pred sudcom pre prípravné konanie konanie pred sudcom pre prípravné konanie Tezaurus trestného práva
konanie pred samosudcom konanie pred samosudcom Tezaurus trestného práva
koncesia koncesia Tezaurus finančného práva
konfrontácia konfrontácia Tezaurus trestného práva
konkurz konkurz Tezaurus finančného práva
kontinuálne vzdelávanie kontinuálne vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
konto pracovného času konto pracovného času Tezaurus pracovného práva
kontrolovaná dodávka kontrolovaná dodávka Tezaurus trestného práva