Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
kolaudačné rozhodnutie kolaudačné rozhodnutie Tezaurus správneho práva
kolektívne vyjednávanie kolektívne vyjednávanie Tezaurus pracovného práva
kolektívna zmluva kolektívna zmluva Tezaurus pracovného práva
kolektívne investovanie kolektívne investovanie Tezaurus finančného práva
kolúzna väzba kolúzna väzba Tezaurus trestného práva
komisionárska zmluva komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
komoditná burza komoditná burza Tezaurus finančného práva
kompenzácia kompenzácia Tezaurus finančného práva
kompenzácia náhrada škody Tezaurus obchodného práva
kompetenčné vzdelávanie kompetenčné vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
komunálna obligácia komunálna obligácia Tezaurus finančného práva
konanie o priestupku konanie o priestupku Tezaurus správneho práva
konania vo veciach určenia rodičovstva konania vo veciach určenia rodičovstva Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia konania vo veciach osvojenia Tezaurus občianskeho práva
konanie o dedičstve konanie o dedičstve Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach obchodného registra konania vo veciach obchodného registra Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach notárskych úschov konania vo veciach notárskych úschov Tezaurus občianskeho práva
konanie o spôsobilosti na právne úkony konanie o spôsobilosti na právne úkony Tezaurus občianskeho práva
konanie vo volebných veciach konanie vo volebných veciach Tezaurus občianskeho práva