Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
štátny jazyk štátny jazyk Tezaurus ústavného práva
jednorázové vyrovnanie jednorázové vyrovnanie Tezaurus pracovného práva
jednotné pravidlá pre inkasá jednotné pravidlá pre inkasá Tezaurus obchodného práva
Szállítmányozási jog Zádržné právo zasielateľa k zásielke Tezaurus obchodného práva
A csendes partner jogállása Právne postavenie tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Üzleti gyakorlat az üzleti jogban Obchodné zvyklosti v obchodnom práve Tezaurus obchodného práva
A jogi aktusokra vonatkozó rendelkezések Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
A csendes partner jogviszonyai harmadik felekkel Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
share in a joint stock company Akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
joint-stock company Akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
joint commitments and rights Spoločné záväzky a práva Tezaurus obchodného práva
Stake in joint stock company Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
The paper stock of a joint stock company Listinná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Establishing a joint stock company Založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Establishment of joint stock company Vznik akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Conditions for acquiring own shares of a joint stock company Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Bodies of the joint stock company Orgány akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Supervisory Board of a joint stock company Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Jótállási idő Záručná doba diela Tezaurus obchodného práva
ad judikácia ad judikácia Tezaurus obchodného práva
Relaciones jurídicas del socio silencioso a terceros Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Disposiciones sobre actos jurídicos Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
Invalidité d'un acte juridique Neplatnosť právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
Statut juridique d'un partenaire silencieux Právne postavenie tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Relations juridiques du partenaire silencieux avec des tiers Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Az adós késedelmének hatása a kártérítéshez való jogra Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Az értékesítési képviselők jutalékai és költségei Provízia a náklady obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Részvénytermelő részvények jegyzésének korlátozása Obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie Tezaurus obchodného práva
A részvénytársaság részvényeseinek jogai és kötelezettségei Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dispositions sur les actes juridiques Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
Prohibition of a joint stock company to provide advances, loans, loans and guarantees to third parties Zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Violación de los principios del comercio justo. Porušenie zásad poctivého obchodného styku Tezaurus obchodného práva
Dispositions justificatives pour l'application du contrat de mandat à un contrat de prélèvement Podporné ustanovenia o aplikácii ustanovení mandátnej zmluvy na zmluvu o inkase Tezaurus obchodného práva
Járműbérleti megállapodás Zmluva o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
A megbízó és a megbízó közötti kapcsolatokra vonatkozó jutalékszerződés rendelkezéseinek alkalmazása Aplikácia ustanovení komisionárskej zmluvy na vzťahy medzi príkazcom a zasielateľom Tezaurus obchodného práva
Üzleti jogviszonyok megsértése Porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
Részvények jegyzése vagy megszerzése, vagy a szabályozott gazdálkodó egység részvényeihez való kötvény létrehozása Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou Tezaurus obchodného práva
menová jednotka menová jednotka Tezaurus finančného práva
Jamajská menová dohoda Jamajská menová dohoda Tezaurus obchodného práva
Jamajská menová dohoda Kingstonská menová dohoda Tezaurus obchodného práva
Business name of joint stock company Obchodné meno akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
ndemnisation pour l'invalidité d'un acte juridique Náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
jednostranná kolízna norma jednostranná kolízna norma Tezaurus obchodného práva
Nulidad de un acto jurídico. Neplatnosť právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
Indemnización por la nulidad de un acto jurídico. Náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
The lien on the joint stock company shares Záložné právo k vlastným akciám akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
junktimové obchody junktimové obchody Tezaurus obchodného práva
Rights and obligations of shareholders of the joint stock company Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
jubilejné odmeny jubilejné odmeny Tezaurus pracovného práva
jednoduché pozemkové úpravy (zákon č. 330/1991 Zb.) pozemok Tezaurus správneho práva