Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Business name of joint stock company Obchodné meno akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
ndemnisation pour l'invalidité d'un acte juridique Náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
jednostranná kolízna norma jednostranná kolízna norma Tezaurus obchodného práva
Nulidad de un acto jurídico. Neplatnosť právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
Indemnización por la nulidad de un acto jurídico. Náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
The lien on the joint stock company shares Záložné právo k vlastným akciám akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
junktimové obchody junktimové obchody Tezaurus obchodného práva
Rights and obligations of shareholders of the joint stock company Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
jubilejné odmeny jubilejné odmeny Tezaurus pracovného práva
jednoduché pozemkové úpravy (zákon č. 330/1991 Zb.) pozemok Tezaurus správneho práva
ohrozovanie morálneho stavu jednotky ohrozovanie morálneho stavu jednotky Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania morálneho stavu jednotky ohrozovanie morálneho stavu jednotky Tezaurus trestného práva
horizontálna justičná spolupráca v trestných veciach horizontálna justičná spolupráca v trestných veciach Tezaurus trestného práva
vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach vertikálna justičná spolupráca v trestných veciach Tezaurus trestného práva
prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu Tezaurus trestného práva
trestný čin prechovávania omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu prechovávanie omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu Tezaurus trestného práva