Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Relaciones jurídicas del socio silencioso a terceros Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Disposiciones sobre actos jurídicos Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
Invalidité d'un acte juridique Neplatnosť právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
Statut juridique d'un partenaire silencieux Právne postavenie tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Relations juridiques du partenaire silencieux avec des tiers Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Az adós késedelmének hatása a kártérítéshez való jogra Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Az értékesítési képviselők jutalékai és költségei Provízia a náklady obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Részvénytermelő részvények jegyzésének korlátozása Obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie Tezaurus obchodného práva
A részvénytársaság részvényeseinek jogai és kötelezettségei Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dispositions sur les actes juridiques Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
Prohibition of a joint stock company to provide advances, loans, loans and guarantees to third parties Zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Violación de los principios del comercio justo. Porušenie zásad poctivého obchodného styku Tezaurus obchodného práva
Dispositions justificatives pour l'application du contrat de mandat à un contrat de prélèvement Podporné ustanovenia o aplikácii ustanovení mandátnej zmluvy na zmluvu o inkase Tezaurus obchodného práva
Járműbérleti megállapodás Zmluva o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
A megbízó és a megbízó közötti kapcsolatokra vonatkozó jutalékszerződés rendelkezéseinek alkalmazása Aplikácia ustanovení komisionárskej zmluvy na vzťahy medzi príkazcom a zasielateľom Tezaurus obchodného práva
Üzleti jogviszonyok megsértése Porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
Részvények jegyzése vagy megszerzése, vagy a szabályozott gazdálkodó egység részvényeihez való kötvény létrehozása Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou Tezaurus obchodného práva
menová jednotka menová jednotka Tezaurus finančného práva
Jamajská menová dohoda Jamajská menová dohoda Tezaurus obchodného práva
Jamajská menová dohoda Kingstonská menová dohoda Tezaurus obchodného práva