Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Comptabilité d'entreprise Účtovníctvo podnikateľov Tezaurus obchodného práva
Règles d'interprétation convenues Dohodnuté vykladacie pravidlá Tezaurus obchodného práva
Prélèvement automatique auprès d'une autre banque Obstaranie inkasa prostredníctvom inej banky Tezaurus obchodného práva
Révocation d'une proposition publique Odvolanie verejného návrhu Tezaurus obchodného práva
Création d'une société par actions Založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Zákaz ďalšieho vývozu Zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Real damage Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
daň daň Tezaurus finančného práva
daň na vstupe daň na vstupe Tezaurus finančného práva
daň na výstupe daň na výstupe Tezaurus finančného práva
Daño real Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
Daños causados ​​por varias personas Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
daňovník daňovník Tezaurus finančného práva
daňové zvýhodnenie daňové zvýhodnenie Tezaurus finančného práva
part dans une société par actions Akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Participation dans une société par actions Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
správa daní (zákon č. 479/2009 Z. z.) správa Tezaurus správneho práva
výpoveď daná zamestnancom výpoveď daná zamestnancom Tezaurus pracovného práva
základ dane základ dane Tezaurus finančného práva
vyrubenie dane vyrubenie dane Tezaurus finančného práva
Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z príjmov Tezaurus obchodného práva
darovacia zmluva darovacia zmluva Tezaurus občianskeho práva
vyrovnávacia dávka vyrovnávacia dávka Tezaurus pracovného práva
Contratos de adhesivos adhézne (pripojovacie) zmluvy Tezaurus obchodného práva
Contrat de compte courant Zmluva o bežnom účte Tezaurus obchodného práva
Acuerdo de cuenta corriente Zmluva o bežnom účte Tezaurus obchodného práva
Asegurando compromisos de relaciones comerciales. Zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov Tezaurus obchodného práva
Contrat de transfert Zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
Contrato de reenvio Zasielateľská zmluva Tezaurus obchodného práva
perte de profit Ušlý zisk Tezaurus obchodného práva
Contrat de vente d'entreprise Zmluva o predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Contrat de commission Komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
Contrato de comisión Komisionárska zmluva Tezaurus obchodného práva
Vente d'un contrat de vente Predaj zásielky zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Venta de un contrato de consignación Predaj zásielky zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Contrat de travail Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Contrato de trabajo Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Contrat d'activité de contrôle Zmluva o kontrolnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Contrato de actividad de control Zmluva o kontrolnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Carta de acuerdo de crédito Zmluva o otvorení akreditívu Tezaurus obchodného práva
Contrato de arrendamiento de vehículos Zmluva o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
contribution de partenariat silencieux Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
contribución de asociación silenciosa Vklad tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Revocación de una propuesta pública. Odvolanie verejného návrhu Tezaurus obchodného práva
Création de société par actions Vznik akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Condiciones para adquirir acciones propias de una sociedad anónima. Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Clause de change Menová doložka Tezaurus obchodného práva
Conseil de surveillance d'une société par actions Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Consejo de supervisión de una sociedad anónima Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dealer's responsibilities Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
debetné operácie debetné operácie Tezaurus obchodného práva
Creditors' opposition to the sale of the debtor Odpor veriteľov voči predaju dlžného podniku Tezaurus obchodného práva
á decouvert á decouvert Tezaurus obchodného práva
dedenie dedenie Tezaurus občianskeho práva
Réclamations de défauts de travail Nároky z vád diela Tezaurus obchodného práva
deflácia deflácia Tezaurus finančného práva
Dégâts réels Skutočná škoda Tezaurus obchodného práva
delené záväzky delené záväzky Tezaurus obchodného práva
cuota del accionista Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
Partes sustanciales del contrato. Podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
Autorización del remitente Oprávnenie zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Responsabilidad por defectos del trabajo. Zodpovednosť za vady diela Tezaurus obchodného práva
Terminación del Tratado de Comunidad Silenciosa. Zánik zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Responsabilidad del banco por daños al caso almacenado Zodpovednosť banky za škodu na uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Relaciones del principal con terceros. Vzťahy komitenta k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
acción del propietario Akcia na majiteľa Tezaurus obchodného práva
reconocimiento del compromiso Uznanie záväzku Tezaurus obchodného práva
Société par actions dématérialisée Zaknihovaná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dematerialisierte Aktiengesellschaft Zaknihovaná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dematerializált részvénytársaság Zaknihovaná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dematerialized stock company Zaknihovaná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Vergütung aus dem Bankeinlagevertrag Odplata zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Výkon práva akcionára v rozhodujúci deň Výkon práva akcionára v rozhodujúci deň Tezaurus obchodného práva
Bank deposit contract Zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
The bank's approach to custody of the deposit Postup banky pri opatrovaní uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Contrato de deposito bancario Zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Remuneración del contrato de depósito bancario. Odplata zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Contrat de dépôt bancaire Zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
depozit depozit Tezaurus finančného práva
Derecho de propiedad y riesgo de daño. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
Derecho de propiedad del contratista. Vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
Compromisos y derechos conjuntos Spoločné záväzky a práva Tezaurus obchodného práva
Derechos de propiedad del cliente. Vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
Anteil des Aktionärs Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
Wirksamwerden des Rücktritts vom Vertrag auf Schadensersatz Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Wesentliche Teile des Vertrages Podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
Pflichten des Spediteurs Povinnosti zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Anweisungen des Bestellers aus dem Speditionsvertrag Pokyny príkazcu zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Auslöschung des Bankeinlagenvertrags Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Auswirkungen des Verzugs des Schuldners auf das Recht auf Schadensersatz Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses Povinnosť mlčanlivosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Pflicht des Vermittlers zur Aufbewahrung von Unterlagen Povinnosť sprostredkovateľa uschovať doklady Tezaurus obchodného práva
Conditions pour acquérir des actions propres d'une société par actions Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
detektívna služba detektívna služba Tezaurus správneho práva
detencia detencia Tezaurus trestného práva
devalvácia devalvácia Tezaurus finančného práva
devízy devízy Tezaurus finančného práva
devízovoprávne vzťahy devízovoprávne vzťahy Tezaurus finančného práva
devízová banka devízová banka Tezaurus finančného práva
dezercia dezercia Tezaurus trestného práva