Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Derecho de propiedad del contratista. Vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
Compromisos y derechos conjuntos Spoločné záväzky a práva Tezaurus obchodného práva
Derechos de propiedad del cliente. Vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
Anteil des Aktionärs Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
Wirksamwerden des Rücktritts vom Vertrag auf Schadensersatz Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Wesentliche Teile des Vertrages Podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
Pflichten des Spediteurs Povinnosti zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Anweisungen des Bestellers aus dem Speditionsvertrag Pokyny príkazcu zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Auslöschung des Bankeinlagenvertrags Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Auswirkungen des Verzugs des Schuldners auf das Recht auf Schadensersatz Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses Povinnosť mlčanlivosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Pflicht des Vermittlers zur Aufbewahrung von Unterlagen Povinnosť sprostredkovateľa uschovať doklady Tezaurus obchodného práva
Conditions pour acquérir des actions propres d'une société par actions Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
detektívna služba detektívna služba Tezaurus správneho práva
detencia detencia Tezaurus trestného práva
devalvácia devalvácia Tezaurus finančného práva
devízy devízy Tezaurus finančného práva
devízovoprávne vzťahy devízovoprávne vzťahy Tezaurus finančného práva
devízová banka devízová banka Tezaurus finančného práva
dezercia dezercia Tezaurus trestného práva