Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Súčinnosť mandanta pri zariaďovaní dohodnutej činnosti Súčinnosť mandanta pri zariaďovaní dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva
Synergie du mandant dans l'organisation de l'activité convenue Súčinnosť mandanta pri zariaďovaní dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva
Die Synergie des Mandanten bei der Organisation der vereinbarten Aktivität Súčinnosť mandanta pri zariaďovaní dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva
accord de mandat Mandátna zmluva Tezaurus obchodného práva
Résiliation de l'accord de mandat Zánik mandátnej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Application du contrat de mandat pour d'autres relations Aplikácia mandátnej zmluvy na iné vzťahy Tezaurus obchodného práva
Supporting provisions for the application of the mandate contract to a direct debit contract Podporné ustanovenia o aplikácii ustanovení mandátnej zmluvy na zmluvu o inkase Tezaurus obchodného práva
Dispositions justificatives pour l'application du contrat de mandat à un contrat de prélèvement Podporné ustanovenia o aplikácii ustanovení mandátnej zmluvy na zmluvu o inkase Tezaurus obchodného práva
Exclusion de responsabilité du mandataire Vylúčenie zodpovednosti mandatára Tezaurus obchodného práva
Rémunération et frais du mandataire pour l'exercice de l'activité convenue Odplata a náklady mandatára za vykonanie dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva
Exclusión de responsabilidad del Mandatario Vylúčenie zodpovednosti mandatára Tezaurus obchodného práva
Spôsob zariaďovania dohodnutej činnosti mandatárom Spôsob zariaďovania dohodnutej činnosti mandatárom Tezaurus obchodného práva
acuerdo de mandato Mandátna zmluva Tezaurus obchodného práva
Terminación del Acuerdo de Mandato Zánik mandátnej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Remuneración y costos del Mandato por realizar la actividad acordada Odplata a náklady mandatára za vykonanie dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva
Aplicación del Contrato de Mandato para Otras Relaciones Aplikácia mandátnej zmluvy na iné vzťahy Tezaurus obchodného práva
Disposiciones de respaldo para la aplicación del contrato de mandato a un contrato de débito directo Podporné ustanovenia o aplikácii ustanovení mandátnej zmluvy na zmluvu o inkase Tezaurus obchodného práva
Haftungsausschluss des Mandats Vylúčenie zodpovednosti mandatára Tezaurus obchodného práva
Vergütung und Kosten des Mandats für die Durchführung der vereinbarten Tätigkeit Odplata a náklady mandatára za vykonanie dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva
Anwendung des Mandatsvertrages für sonstige Beziehungen Aplikácia mandátnej zmluvy na iné vzťahy Tezaurus obchodného práva