Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Dommages causés par les blessés Škoda spôsobená poškodeným Tezaurus obchodného práva
Sécuriser les engagements des relations commerciales Zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov Tezaurus obchodného práva
Dispositions sur les actes juridiques Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
Dispositions spécifiques sur les engagements commerciaux Osobitné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch Tezaurus obchodného práva
Responsabilité pour les défauts du travail Zodpovednosť za vady diela Tezaurus obchodného práva
Responsabilité de la banque pour les dommages causés aux cas stockés Zodpovednosť banky za škodu na uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Développer la responsabilité pour les défauts de travail Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Tezaurus obchodného práva
Développer la responsabilité pour les défauts de travail Prehliadka diela a oznámenie vád Tezaurus obchodného práva
Le privilège sur les actions de la société par actions Záložné právo k vlastným akciám akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Parížsky dohovor o letectve Havanský dohovor Tezaurus obchodného práva
Contrat de lettre de crédit Zmluva o otvorení akreditívu Tezaurus obchodného práva
proyecto de ley bankovka Tezaurus obchodného práva
Contrat de licence de propriété industrielle Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva Tezaurus obchodného práva
devízová licencia devízová licencia Tezaurus finančného práva
Acuerdo de licencia de propiedad industrial Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva Tezaurus obchodného práva
El sujeto de la limitación. Predmet premlčania Tezaurus obchodného práva
Limitación de la limitación Spočívanie premlčania Tezaurus obchodného práva
Le sujet de la limitation Predmet premlčania Tezaurus obchodného práva
Limite de limitation Spočívanie premlčania Tezaurus obchodného práva
Limitation de la souscription d'actions génératrices de capitaux propres Obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie Tezaurus obchodného práva