Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Derecho a controlar la prohibición de futuras exportaciones. Právo kontroly zákazu ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Organes de la société par actions Orgány akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Organismos de la sociedad anónima Orgány akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Casos de aplicación de las disposiciones del Código de Comercio. Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
Aplicación de las disposiciones del contrato de la comisión para las relaciones entre el principal y el promotor. Aplikácia ustanovení komisionárskej zmluvy na vzťahy medzi príkazcom a zasielateľom Tezaurus obchodného práva
El gravamen sobre las acciones de la sociedad anónima Záložné právo k vlastným akciám akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Verfahren und Verantwortlichkeit der Bank bei der Erlangung einer Lastschrift Postup a zodpovednosť banky pri obstaraní inkasa Tezaurus obchodného práva
Lastschrift durch eine andere Bank Obstaranie inkasa prostredníctvom inej banky Tezaurus obchodného práva
affaires d'une personne étrangère sur le territoire de la République slovaque Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky Tezaurus obchodného práva
Part de l'actionnaire dans le résultat d'entreprise Podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania Tezaurus obchodného práva
Droit de rétention bancaire sur le cas stocké Zádržné právo banky k uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Impact du retard du débiteur sur le droit à réparation Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Instructions représentées par le contrat d'agence Pokyny zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení Tezaurus obchodného práva
Interaction représentée par le contrat d'agence Súčinnosť zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení Tezaurus obchodného práva
Le stock de papier d'une société par actions Listinná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Arrangements spéciaux dans le commerce international Osobitné dojednania v medzinárodnom obchode Tezaurus obchodného práva
Anforderungen an die Beförderungsmittel unter Leasing der Beförderungsmittel Náležitosti dopravného prostriedku podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Beendigung des Leasingverhältnisses der Transportmittel Zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Estado legal de un socio silencioso Právne postavenie tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Violación de las relaciones comerciales-legales Porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva