Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
kontrolovaná dodávka kontrolovaná dodávka Tezaurus trestného práva
devízová konverzia devízová konverzia Tezaurus finančného práva
zákaz krátenia dovolenky zákaz krátenia dovolenky Tezaurus pracovného práva
krátenie dovolenky krátenie dovolenky Tezaurus pracovného práva
Eigentumsrechte des Kunden Vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
duálna právna úprava kúpnej zmluvy duálna právna úprava kúpnej zmluvy Tezaurus obchodného práva
kurz dlhopisu kurz dlhopisu Tezaurus finančného práva
devízový kurz devízový kurz Tezaurus finančného práva
kvalifikačná dohoda kvalifikačná dohoda Tezaurus pracovného práva
activité f de l entreprise Konanie podnikateľa Tezaurus obchodného práva
part de l'actionnaire Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
reconnaissance de l'engagement Uznanie záväzku Tezaurus obchodného práva
Droit de propriété de l'entrepreneur Vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
Autorisation de l'expéditeur Oprávnenie zasielateľa Tezaurus obchodného práva
forme de l'indemnisation Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
Droit de contrôler l'interdiction d'autres exportations Právo kontroly zákazu ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Responsabilité de l'intermédiaire en ce qui concerne l'obligation de tiers Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb Tezaurus obchodného práva
forma de la compensación de daños Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
Dispositions relatives à la conclusion de contrats Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Tezaurus obchodného práva
Disposiciones sobre la celebración de contratos. Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Tezaurus obchodného práva