Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Dôverné informácie oznámené pri rokovaní o zmluve Dôverné informácie oznámené pri rokovaní o zmluve Tezaurus obchodného práva
Vertrauliche Informationen, die während der Vertragsverhandlungen übermittelt werden Dôverné informácie oznámené pri rokovaní o zmluve Tezaurus obchodného práva
Informationspflicht des Spediteurs Informačná povinnosť zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Damage caused by the injured Škoda spôsobená poškodeným Tezaurus obchodného práva
Bankové dokumentárne inkaso Bankové dokumentárne inkaso Tezaurus obchodného práva
Instructions du donneur d'ordre du contrat de réexpédition Pokyny príkazcu zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Transferencia de derechos de propiedad industrial o intelectual al vender una empresa Prechod práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva pri predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Interacción del pagador a partir del contrato de reenvío Súčinnosť príkazcu zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Interacción representada por el contrato de agencia Súčinnosť zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení Tezaurus obchodného práva
Interaction du donneur d'ordre et du contrat de réexpédition Súčinnosť príkazcu zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Interaktion des Auftraggebers aus dem Speditionsvertrag Súčinnosť príkazcu zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Durch den Agenturvertrag vertretene Interaktion Súčinnosť zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení Tezaurus obchodného práva
prevzatie dlhu (privatívna intercesia) prevzatie dlhu (privatívna intercesia) Tezaurus obchodného práva
Interdiction aux sociétés par actions de fournir des avances, des prêts, des prêts et des garanties à des tiers Zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Demorar el interés Úroky z omeškania Tezaurus obchodného práva
Delay interest Úroky z omeškania Tezaurus obchodného práva
Intérêt de retard Úroky z omeškania Tezaurus obchodného práva
Effet du retrait du contrat en dommages-intérêts Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Reglas de interpretación acordadas Dohodnuté vykladacie pravidlá Tezaurus obchodného práva
Interpretation des Willenswillens Výklad prejavu vôle Tezaurus obchodného práva