Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Anwendung der Bestimmungen des Provisionsvertrags für die Beziehungen zwischen dem Zahler und dem Spediteur Aplikácia ustanovení komisionárskej zmluvy na vzťahy medzi príkazcom a zasielateľom Tezaurus obchodného práva
Vertrag für die Arbeit Zmluva o dielo Tezaurus obchodného práva
Bedingungen für den Erwerb eigener Aktien einer Aktiengesellschaft Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Entschädigung für die Ungültigkeit einer Rechtshandlung Náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
Período de garantía del trabajo Záručná doba diela Tezaurus obchodného práva
Prohibición de una sociedad anónima para proporcionar anticipos, préstamos, préstamos y garantías a terceros. Zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Période de garantie des travaux Záručná doba diela Tezaurus obchodného práva
Remuneración y gastos de flete Odplata a náklady zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Eigentumsrecht und die Gefahr von Schäden daran Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
Der Gegenstand der Beschränkung Predmet premlčania Tezaurus obchodného práva
Beendigung des Vertrags der stillen Gemeinschaft Zánik zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
generálny dodávateľ generálny dodávateľ Tezaurus obchodného práva
generálny dovoz generálny dovoz Tezaurus obchodného práva
gentlemanská dohoda (gentlemans agreement) gentlemanská dohoda (gentlemans agreement) Tezaurus obchodného práva
Anteil der Aktionäre am Geschäftsergebnis Podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania Tezaurus obchodného práva
Verantwortung der Bank für Schäden an gespeicherten Fällen Zodpovednosť banky za škodu na uloženej veci Tezaurus obchodného práva
gestion des ressources f treasury manažment Tezaurus obchodného práva
Verbot der Gewährung von Vorschüssen, Darlehen, Darlehen und Garantien an Dritte durch eine Aktiengesellschaft Zákaz akciovej spoločnosti poskytovať preddavky, pôžičky, úvery a zábezpeky tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Widerspruch der Gläubiger gegen den Verkauf des Schuldners Odpor veriteľov voči predaju dlžného podniku Tezaurus obchodného práva
Haftung des Vermittlers für die Erfüllung der Verpflichtung Dritter Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb Tezaurus obchodného práva