Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
exención f de derechos de auduana bezcolnosť Tezaurus obchodného práva
zásada dobrej viery (bona fide) zásada dobrej viery (bona fide) Tezaurus obchodného práva
finančné deriváty finančné deriváty Tezaurus finančného práva
Firmenname der Aktiengesellschaft Obchodné meno akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Übergang des Firmennamens beim Verkauf des Unternehmens Prechod obchodného mena pri predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung der Bank zur Einziehung von Forderungen Povinnosť banky vydať inkasné plnenie Tezaurus obchodného práva
Übertragung von Forderungen und Verbindlichkeiten des zu veräußernden Unternehmens Prechod pohľadávok a záväzkov predávaného podniku Tezaurus obchodného práva
Remboursement forfaitaire des sinistres survenus Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Tezaurus obchodného práva
Form des Schadensersatzes Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
form of compensation for damage Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
Responsibility for defects of the work Zodpovednosť za vady diela Tezaurus obchodného práva
Redemption for direct debit Odplata za obstaranie inkasa Tezaurus obchodného práva
Responsibility of the Bank for Damage to Stored Case Zodpovednosť banky za škodu na uloženej veci Tezaurus obchodného práva
fotografické dielo fotografické dielo Tezaurus občianskeho práva
Rémunération et frais de transitaire Odplata a náklady zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Commissions et frais des représentants Provízia a náklady obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
duty-free bezcolnosť Tezaurus obchodného práva
Effect of withdrawal from the contract for damages Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Remuneration from the bank deposit contract Odplata zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Claims from defects of the work Nároky z vád diela Tezaurus obchodného práva