Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Engagement de subordination Záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
Agente de carga derecho al envío Zádržné právo zasielateľa k zásielke Tezaurus obchodného práva
Violation des principes du commerce équitable Porušenie zásad poctivého obchodného styku Tezaurus obchodného práva
Pauschale Erstattung der entstandenen Ansprüche Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Tezaurus obchodného práva
Disposiciones específicas sobre compromisos comerciales Osobitné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch Tezaurus obchodného práva
Establecimiento de una sociedad anónima Založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Establecimiento de sociedades anónimas. Vznik akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Suscripción o Adquisición de Acciones o Establecimiento de una Promesa de Acciones de Entidad Controlada Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou Tezaurus obchodného práva
engagements et droits communs Spoločné záväzky a práva Tezaurus obchodného práva
Droit de propriété et risque de dommage Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
Registre des ventes et des entreprises Predaj podniku a obchodný register Tezaurus obchodného práva
evidencia cestovných dokladov (zákon č. 647/2007 Z. z.) cestovný doklad Tezaurus správneho práva
evidencia dochádzky do zamestnania evidencia dochádzky do zamestnania Tezaurus pracovného práva
Contrat de vente exclusif Zmluva o výhradnom predaji Tezaurus obchodného práva
Contrato de venta exclusivo Zmluva o výhradnom predaji Tezaurus obchodného práva
Extinción del contrato de depósito bancario. Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Extinction of the bank deposit contract Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Extinction du contrat de dépôt bancaire Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
razón f de capital Vlastné imanie Tezaurus obchodného práva
exemption f des droits de douanne bezcolnosť Tezaurus obchodného práva