Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
dvojmanželstvo dvojmanželstvo Tezaurus trestného práva
Efecto del retiro del contrato por daños y perjuicios. Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Beschränkung der Zeichnung von eigenkapitalgenerierenden Anteilen Obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie Tezaurus obchodného práva
Eigentumsrecht des Auftragnehmers Vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
Verzögerung bei der Zahlung einer Zahlungsverpflichtung Omeškanie s plnením peňažného záväzku Tezaurus obchodného práva
Der Papierbestand einer Aktiengesellschaft Listinná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Der Ansatz der Bank zur Verwahrung der Einlage Postup banky pri opatrovaní uloženej veci Tezaurus obchodného práva
El stock de papel de una sociedad anónima Listinná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
doručovanie elektronickými prostriedkami (zákon č. 563/2009 Z. z.) doručovanie Tezaurus správneho práva
Emisión de un caso de un contrato de depósito bancario Vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
daň emisná daň emisná Tezaurus obchodného práva
Émission d'un dossier à partir d'un contrat de dépôt bancaire Vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Empresa de valores desmaterializados. Zaknihovaná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Acuerdo de Ventas Empresariales Zmluva o predaji podniku Tezaurus obchodného práva
registro de empresas Obchodný register Tezaurus obchodného práva
Pratiques commerciales en droit des affaires Obchodné zvyklosti v obchodnom práve Tezaurus obchodného práva
Participación del accionista en el resultado empresarial Podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania Tezaurus obchodného práva
Derecho de retención bancaria en caso almacenado Zádržné právo banky k uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Desarrollando responsabilidad por defectos en el trabajo. Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Tezaurus obchodného práva
Desarrollando responsabilidad por defectos en el trabajo Prehliadka diela a oznámenie vád Tezaurus obchodného práva