Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
druhy cestovných dokladov (zákon č. 647/2007 Z. z.) cestovný doklad Tezaurus správneho práva
druhy škôd druhy škôd Tezaurus obchodného práva
družstvo obchodné meno družstva Tezaurus obchodného práva
Družstvo Družstvo Tezaurus obchodného práva
držba držba Tezaurus občianskeho práva
registre du commerce Obchodný register Tezaurus obchodného práva
Parties substantielles du contrat Podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
Cas d'application des dispositions du code de commerce Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
prix du travail Cena za dielo Tezaurus obchodného práva
Responsabilités du concessionnaire Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Droits de propriété du client Vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
Rémunération du contrat de dépôt bancaire Odplata zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Réclamation de commission après résiliation du contrat de courtage Vznik nároku na províziu po zániku zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Responsabilité du commissionnaire Ručenie komisionára Tezaurus obchodného práva
Relations du commettant avec des tiers Vzťahy komitenta k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
action du propriétaire Akcia na majiteľa Tezaurus obchodného práva
Schaden durch den Verletzten Škoda spôsobená poškodeným Tezaurus obchodného práva
Anweisungen, die durch den Agenturvertrag vertreten werden Pokyny zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení Tezaurus obchodného práva
vyšetrenie duševného stavu svedka (zákon č. 301/2005 Z. z.) svedok Tezaurus správneho práva
dvojité zdanenie dvojité zdanenie Tezaurus finančného práva