Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Qualität der Ware Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
Benachrichtigungspflicht der Partei Oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť Tezaurus obchodného práva
Begrenzung der Begrenzung Spočívanie premlčania Tezaurus obchodného práva
Verletzung der wirtschaftsrechtlichen Beziehungen Porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
Schriftform der Verträge Písomná forma zmlúv Tezaurus obchodného práva
Art der Ausführung der Arbeit Spôsob vykonávania diela Tezaurus obchodného práva
Die Synergie des Unternehmers aus der Stillen Partnerschaftsvereinbarung Súčinnosť podnikateľa zo zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Beteiligung an der Aktiengesellschaft Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Rechte und Pflichten der Aktionäre der Aktiengesellschaft Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Das Pfandrecht an den Aktien der Aktiengesellschaft Záložné právo k vlastným akciám akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Wartung/Reparaturen der Transportmittel Údržba/opravy dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Anerkennung der Verpflichtung Uznanie záväzku Tezaurus obchodného práva
Organe der Aktiengesellschaft Orgány akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
zápisnica o vykonaní dražby (zákon č. 527/2002 Z. z.) zápisnica Tezaurus správneho práva
dražba dražba Tezaurus finančného práva
Rechtliche Beziehungen des stillen Partners zu Dritten Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Beziehungen des Auftraggebers zu Dritten Vzťahy komitenta k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
drobné stavby (zákon č. 43/1969 Zb.) stavba Tezaurus správneho práva
Violation des relations de droit des affaires Porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
Droit d'expédition des transitaires Zádržné právo zasielateľa k zásielke Tezaurus obchodného práva