Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
dokumentárna banková záruka dokumentárna banková záruka Tezaurus obchodného práva
dokumentárny akreditív dokumentárny akreditív Tezaurus obchodného práva
zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy zvyklosti a pravidlá pre dokumentárne akreditívy Tezaurus obchodného práva
Banki dokumentumgyűjtemény Bankové dokumentárne inkaso Tezaurus obchodného práva
Dolgok Veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
cenová doložka cenová doložka Tezaurus obchodného práva
bytový dom bytový dom Tezaurus občianskeho práva
spoločné časti domu spoločné časti domu Tezaurus občianskeho práva
domácnosť domácnosť Tezaurus občianskeho práva
Redención por domiciliación bancaria. Odplata za obstaranie inkasa Tezaurus obchodného práva
réparation des dommages Náhrada škody Tezaurus obchodného práva
Dommages causés par plusieurs personnes Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
detský domov detský domov Tezaurus občianskeho práva
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Spôsob užívania dopravného prostriedku Spôsob užívania dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Údržba/opravy dopravného prostriedku Údržba/opravy dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
doručovanie doručovanie Tezaurus správneho práva
doručovanie do vlastných rúk (zákon č. 563/2009 Z. z.) doručovanie Tezaurus správneho práva
doručovanie rozhodnutia (zákon č. 563/2009 Z. z.) doručovanie Tezaurus správneho práva
doručovanie správcom (zákon č. 666/2005 Z. z.) doručovanie Tezaurus správneho práva