Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
čas plnenia čas plnenia Tezaurus obchodného práva
časová mzda časová mzda Tezaurus pracovného práva
celková cena práce celková cena práce Tezaurus pracovného práva
cena cena Tezaurus finančného práva
cena za dielo cena za dielo Tezaurus obchodného práva
ceniny ceniny Tezaurus finančného práva
cenný papier cenný papier Tezaurus finančného práva
cenová doložka cenová doložka Tezaurus obchodného práva
centrálna ohlasovňa centrálna ohlasovňa Tezaurus správneho práva
centrálna banka emisná banka Tezaurus finančného práva
centrálny depozitár centrálny depozitár Tezaurus finančného práva
cessio postúpenie pohľadávky Tezaurus obchodného práva
cestovný doklad cestovný doklad Tezaurus správneho práva
cestovný šek cestovný šek Tezaurus finančného práva
cestovný šek cestovný šek Tezaurus obchodného práva
chápanie právnej zodpovednosti v pozitívnom (aktívnom) zmysle chápanie právnej zodpovednosti v pozitívnom (aktívnom) zmysle Tezaurus obchodného práva
chorá osoba chorá osoba Tezaurus trestného práva
chránená dielňa chránená dielňa Tezaurus pracovného práva
chránené pracovisko chránené pracovisko Tezaurus pracovného práva
chránený svedok chránený svedok Tezaurus trestného práva
chránená osoba chránená osoba Tezaurus trestného práva
ciacha ciacha Tezaurus trestného práva
čiastkové záväzky delené záväzky Tezaurus obchodného práva
činnosť pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu činnosť pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu Tezaurus trestného práva
cirkev cirkev Tezaurus správneho práva
čistý pracovný čas čistý pracovný čas Tezaurus pracovného práva
čistý priemerný zárobok čistý priemerný zárobok Tezaurus pracovného práva
čisté obchodné imanie čisté obchodné imanie Tezaurus obchodného práva
civilný proces civilný proces Tezaurus občianskeho práva
clo clo Tezaurus finančného práva
cieľ urovnania cieľ urovnania Tezaurus obchodného práva
colné konanie colné konanie Tezaurus správneho práva
colné konanie colné konanie Tezaurus finančného práva
colné vyhlásenie colné vyhlásenie Tezaurus finančného práva
colný dohľad colný dohľad Tezaurus finančného práva
colné opatrenie colné opatrenie Tezaurus finančného práva
colné predpisy colné predpisy Tezaurus finančného práva
cudzia zmenka cudzia zmenka Tezaurus finančného práva
cudzia moc cudzia moc Tezaurus trestného práva
cudzí činiteľ cudzí činiteľ Tezaurus trestného práva
cudzia vec cudzia vec Tezaurus trestného práva
cudzie vojsko cudzie vojsko Tezaurus trestného práva
cudzina cudzina Tezaurus trestného práva
cudzinec cudzinec Tezaurus správneho práva
cudzozemec cudzozemec Tezaurus finančného práva