Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
banka banka Tezaurus finančného práva
bankovka bankovka Tezaurus obchodného práva
bankové tajomstvo bankové tajomstvo Tezaurus finančného práva
banková platobná karta banková platobná karta Tezaurus finančného práva
banková likvidita banková likvidita Tezaurus finančného práva
banková marža banková marža Tezaurus finančného práva
banková záruka banková záruka Tezaurus finančného práva
bankové povolenie bankové povolenie Tezaurus finančného práva
banková informácia banková informácia Tezaurus finančného práva
bankový obchod bankový obchod Tezaurus finančného práva
banková záruka banková záruka Tezaurus obchodného práva
bankové dokumentárne inkaso bankové dokumentárne inkaso Tezaurus obchodného práva
bankové tajomstvo bankové tajomstvo Tezaurus trestného práva
bankrot bankrot Tezaurus finančného práva
barterový obchod barterový obchod Tezaurus obchodného práva
bezbranná osoba bezbranná osoba Tezaurus trestného práva
bezdôvodné obohatenie bezdôvodné obohatenie Tezaurus občianskeho práva
bezdôvodné obohatenie bezdôvodné obohatenie Tezaurus obchodného práva
bezhotovostný platobný styk bezhotovostný platobný styk Tezaurus finančného práva
bežný účet bežný účet Tezaurus finančného práva
bežná kvalita bežná kvalita Tezaurus obchodného práva
bezpečnosť bezpečnosť Tezaurus ústavného práva
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Tezaurus pracovného práva
bezpečnostná rada SR bezpečnostná rada SR Tezaurus ústavného práva
bezpečnostný výrobok bezpečnostný výrobok Tezaurus obchodného práva
bezpečná služba bezpečná služba Tezaurus obchodného práva
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Tezaurus občianskeho práva
bezprostredne nadriadený prokurátor bezprostredne nadriadený prokurátor Tezaurus trestného práva
blízka osoba blízka osoba Tezaurus občianskeho práva
bohatstvo imanie Tezaurus obchodného práva
bona fide zásada dobrej viery Tezaurus obchodného práva
bránenie v získaní dôkazu bránenie v získaní dôkazu Tezaurus trestného práva
branie rukojemníka branie rukojemníka Tezaurus trestného práva
burza cenných papierov burza cenných papierov Tezaurus finančného práva
burzový štatút burzový štatút Tezaurus finančného práva
burzový obchod burzový obchod Tezaurus finančného práva
burzové pravidlá burzové pravidlá Tezaurus finančného práva
bydlisko fyzickej osoby bydlisko fyzickej osoby Tezaurus obchodného práva
byt byt Tezaurus občianskeho práva
bytová náhrada bytová náhrada Tezaurus občianskeho práva
bytový dom bytový dom Tezaurus občianskeho práva