Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
absolútne neobchodné záväzkové vzťahy absolútne neobchodné záväzkové vzťahy Tezaurus obchodného práva
absolútny obchod absolútny obchod Tezaurus obchodného práva
absolvent absolvent Tezaurus pracovného práva
adaptačné vzdelávanie adaptačné vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
adhézne zmluvy adhézne zmluvy Tezaurus obchodného práva
adresa na doručovanie adresa na doručovanie Tezaurus obchodného práva
adresár adresár Tezaurus obchodného práva
agent agent Tezaurus trestného práva
agentúra dočasného zamestnávania agentúra dočasného zamestnávania Tezaurus pracovného práva
agentúra podporovaného zamestnávania agentúra podporovaného zamestnávania Tezaurus pracovného práva
agentúrne zamestnávanie agentúrne zamestnávanie Tezaurus pracovného práva
agresívna obchodná praktika agresívna obchodná praktika Tezaurus obchodného práva
agrokomplex agrokomplex Tezaurus obchodného práva
akcesorická povaha ručenia akcesorická povaha ručenia Tezaurus obchodného práva
akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu Tezaurus obchodného práva
akcia v akciovej spoločnosti akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
akcia na meno akcia na meno Tezaurus obchodného práva
akcia prioritná akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
akcia preferenčná akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
akcia ako cenný papier akcia ako cenný papier Tezaurus obchodného práva
akcionár akcionár Tezaurus finančného práva
akcionár akcionár Tezaurus obchodného práva
akciový trh akciový trh Tezaurus finančného práva
akciová spoločnosť akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
akosť akosť Tezaurus obchodného práva
akosť kvalita Tezaurus obchodného práva
akreditív akreditív Tezaurus finančného práva
aktívne volebné právo aktívne volebné právo Tezaurus ústavného práva
aktíva aktíva Tezaurus finančného práva
alokácia alokácia Tezaurus finančného práva
alternatívny investičný fond alternatívny investičný fond Tezaurus finančného práva
alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody Tezaurus obchodného práva
alternatívny záväzok alternatívny záväzok Tezaurus obchodného práva
alternatívne tresty alternatívne tresty Tezaurus trestného práva
alternatívna služba alternatívna služba Tezaurus trestného práva
amnestia amnestia Tezaurus ústavného práva
amortizácia amortizácia Tezaurus finančného práva
anonymné dielo anonymné dielo Tezaurus občianskeho práva
antidiskriminačný spor antidiskriminačný spor Tezaurus občianskeho práva
apartheid apartheid Tezaurus trestného práva
architektonické dielo architektonické dielo Tezaurus občianskeho práva
asociácia asociácia Tezaurus finančného práva
audiovizuálny záznam audiovizuálny záznam Tezaurus občianskeho práva
audit audit Tezaurus finančného práva
audítor audítor Tezaurus finančného práva
autentifikácia autentifikácia Tezaurus finančného práva
autor autor Tezaurus občianskeho práva
autorské dielo autorské dielo Tezaurus občianskeho práva
azyl azyl Tezaurus správneho práva
banka banka Tezaurus finančného práva