Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
absolútne neobchodné záväzkové vzťahy absolútne neobchodné záväzkové vzťahy Tezaurus obchodného práva
absolútny obchod absolútny obchod Tezaurus obchodného práva
absolvent absolvent Tezaurus pracovného práva
adaptačné vzdelávanie adaptačné vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
adhézne zmluvy adhézne zmluvy Tezaurus obchodného práva
adresa na doručovanie adresa na doručovanie Tezaurus obchodného práva
adresár adresár Tezaurus obchodného práva
agent agent Tezaurus trestného práva
agentúra dočasného zamestnávania agentúra dočasného zamestnávania Tezaurus pracovného práva
agentúra podporovaného zamestnávania agentúra podporovaného zamestnávania Tezaurus pracovného práva
agentúrne zamestnávanie agentúrne zamestnávanie Tezaurus pracovného práva
agresívna obchodná praktika agresívna obchodná praktika Tezaurus obchodného práva
agrokomplex agrokomplex Tezaurus obchodného práva
akcesorická povaha ručenia akcesorická povaha ručenia Tezaurus obchodného práva
akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu Tezaurus obchodného práva
akcia v akciovej spoločnosti akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
akcia na meno akcia na meno Tezaurus obchodného práva
akcia prioritná akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
akcia preferenčná akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
akcia ako cenný papier akcia ako cenný papier Tezaurus obchodného práva
akcionár akcionár Tezaurus finančného práva
akcionár akcionár Tezaurus obchodného práva
akciový trh akciový trh Tezaurus finančného práva
akciová spoločnosť akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
akosť akosť Tezaurus obchodného práva
akosť kvalita Tezaurus obchodného práva
akreditív akreditív Tezaurus finančného práva
aktívne volebné právo aktívne volebné právo Tezaurus ústavného práva
aktíva aktíva Tezaurus finančného práva
alokácia alokácia Tezaurus finančného práva
alternatívny investičný fond alternatívny investičný fond Tezaurus finančného práva
alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody alternatívna zmluvná pokuta s náhradou škody Tezaurus obchodného práva
alternatívny záväzok alternatívny záväzok Tezaurus obchodného práva
alternatívne tresty alternatívne tresty Tezaurus trestného práva
alternatívna služba alternatívna služba Tezaurus trestného práva
amnestia amnestia Tezaurus ústavného práva
amortizácia amortizácia Tezaurus finančného práva
anonymné dielo anonymné dielo Tezaurus občianskeho práva
antidiskriminačný spor antidiskriminačný spor Tezaurus občianskeho práva
apartheid apartheid Tezaurus trestného práva
architektonické dielo architektonické dielo Tezaurus občianskeho práva
asociácia asociácia Tezaurus finančného práva
audiovizuálny záznam audiovizuálny záznam Tezaurus občianskeho práva
audit audit Tezaurus finančného práva
audítor audítor Tezaurus finančného práva
autentifikácia autentifikácia Tezaurus finančného práva
autor autor Tezaurus občianskeho práva
autorské dielo autorské dielo Tezaurus občianskeho práva
azyl azyl Tezaurus správneho práva
banka banka Tezaurus finančného práva
bankovka bankovka Tezaurus obchodného práva
bankové tajomstvo bankové tajomstvo Tezaurus finančného práva
banková platobná karta banková platobná karta Tezaurus finančného práva
banková likvidita banková likvidita Tezaurus finančného práva
banková marža banková marža Tezaurus finančného práva
banková záruka banková záruka Tezaurus finančného práva
bankové povolenie bankové povolenie Tezaurus finančného práva
banková informácia banková informácia Tezaurus finančného práva
bankový obchod bankový obchod Tezaurus finančného práva
banková záruka banková záruka Tezaurus obchodného práva
bankové dokumentárne inkaso bankové dokumentárne inkaso Tezaurus obchodného práva
bankové tajomstvo bankové tajomstvo Tezaurus trestného práva
bankrot bankrot Tezaurus finančného práva
barterový obchod barterový obchod Tezaurus obchodného práva
bezbranná osoba bezbranná osoba Tezaurus trestného práva
bezdôvodné obohatenie bezdôvodné obohatenie Tezaurus občianskeho práva
bezdôvodné obohatenie bezdôvodné obohatenie Tezaurus obchodného práva
bezhotovostný platobný styk bezhotovostný platobný styk Tezaurus finančného práva
bežný účet bežný účet Tezaurus finančného práva
bežná kvalita bežná kvalita Tezaurus obchodného práva
bezpečnosť bezpečnosť Tezaurus ústavného práva
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Tezaurus pracovného práva
bezpečnostná rada SR bezpečnostná rada SR Tezaurus ústavného práva
bezpečnostný výrobok bezpečnostný výrobok Tezaurus obchodného práva
bezpečná služba bezpečná služba Tezaurus obchodného práva
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Tezaurus občianskeho práva
bezprostredne nadriadený prokurátor bezprostredne nadriadený prokurátor Tezaurus trestného práva
blízka osoba blízka osoba Tezaurus občianskeho práva
bohatstvo imanie Tezaurus obchodného práva
bona fide zásada dobrej viery Tezaurus obchodného práva
bránenie v získaní dôkazu bránenie v získaní dôkazu Tezaurus trestného práva
branie rukojemníka branie rukojemníka Tezaurus trestného práva
burza cenných papierov burza cenných papierov Tezaurus finančného práva
burzový štatút burzový štatút Tezaurus finančného práva
burzový obchod burzový obchod Tezaurus finančného práva
burzové pravidlá burzové pravidlá Tezaurus finančného práva
bydlisko fyzickej osoby bydlisko fyzickej osoby Tezaurus obchodného práva
byt byt Tezaurus občianskeho práva
bytová náhrada bytová náhrada Tezaurus občianskeho práva
bytový dom bytový dom Tezaurus občianskeho práva
čas plnenia čas plnenia Tezaurus obchodného práva
časová mzda časová mzda Tezaurus pracovného práva
celková cena práce celková cena práce Tezaurus pracovného práva
cena cena Tezaurus finančného práva
cena za dielo cena za dielo Tezaurus obchodného práva
ceniny ceniny Tezaurus finančného práva
cenný papier cenný papier Tezaurus finančného práva
cenová doložka cenová doložka Tezaurus obchodného práva
centrálna ohlasovňa centrálna ohlasovňa Tezaurus správneho práva
centrálna banka emisná banka Tezaurus finančného práva