Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
dokumentárna banková záruka dokumentárna banková záruka Tezaurus obchodného práva
dokumentárny akreditív dokumentárny akreditív Tezaurus obchodného práva
dôležité osobné prekážky v práci dôležité osobné prekážky v práci Tezaurus pracovného práva
domácka práca domácka práca Tezaurus pracovného práva
domácnosť domácnosť Tezaurus občianskeho práva
domáhanie sa svojho práva na súde domáhanie sa svojho práva na súde Tezaurus ústavného práva
donucovacie prostriedky donucovacie prostriedky Tezaurus trestného práva
doplnkové dôchodkové sporenie doplnkové dôchodkové sporenie Tezaurus finančného práva
doplnková dôchodková spoločnosť doplnková dôchodková spoločnosť Tezaurus finančného práva
dopravná nehoda dopravná nehoda Tezaurus trestného práva
doručovanie doručovanie Tezaurus správneho práva
doručovanie doručovanie Tezaurus občianskeho práva
doručovanie písomností doručovanie písomností Tezaurus trestného práva
doručujúce orgány doručujúce orgány Tezaurus občianskeho práva
dosiahnutá mzda dosiahnutá mzda Tezaurus pracovného práva
dôsledky pretrhnutia premlčacej doby dôsledky pretrhnutia premlčacej doby Tezaurus obchodného práva
dôsledky zániku obchodného zastúpenia dôsledky zániku obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
dôsledky zániku záväzku dôsledky zániku záväzku Tezaurus obchodného práva
dotácia dotácia Tezaurus finančného práva
dovážateľ dovozca Tezaurus obchodného práva