Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch zo všetkých právnych oblastí.

Zoznam konceptov
parazitovanie na povesti
Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
Peňažná náhrada škody
Podiel spoločníka
Podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania
Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti
Podnik
Podnikanie
Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky
podnikateľ
podplácanie
Podporné ustanovenia o aplikácii ustanovení mandátnej zmluvy na zmluvu o inkase
Podstatné časti zmluvy
Pokyny príkazcu zo zasielateľskej zmluvy
Pokyny zastúpeného zo zmluvy o obchodnom zastúpení
Porušenie obchodno právnych záväzkov
porušenie obchodnoprávnych záväzkov
porušenie obchodného tajomstva
Porušenie zásad poctivého obchodného styku
Postup a zodpovednosť banky pri obstaraní inkasa
Postup banky pri opatrovaní uloženej veci
postúpenie pohľadávky
Povinnosti banky súvisiace s vedením bežného účtu
Povinnosti obchodného zástupcu
Povinnosti zasielateľa
Povinnosť banky vydať inkasné plnenie
Povinnosť mlčanlivosti obchodného zástupcu
Povinnosť prevencie pred vznikom škody
Povinnosť sprostredkovateľa uschovať doklady
Prechod obchodného mena pri predaji podniku
Prechod pohľadávok a záväzkov predávaného podniku
Prechod pracovnoprávnych práv a povinností pri predaji podniku
Prechod práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva pri predaji podniku
Predaj podniku a obchodný register
Predaj zásielky zo zasielateľskej zmluvy
Predmet premlčania
Predmet záväzku obchodného zástupcu
Prehliadka diela a oznámenie vád
Premlčanie
Prevod akcie na meno
prevzatie dlhu (privatívna intercesia)
Prevzatie/odovzdanie veci zahrnutých do predaja
Prevádzkáreň
Prioritná akcia
Prioritný dlhopis
prokúra
Provízia a náklady obchodného zástupcu
Provízia a náklady zo zmluvy o sprostredkovaní
Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti
Právne postavenie tichého spoločníka
Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám
Právo kontroly zákazu ďalšieho vývozu
Prípady použitia ustanovení OZ
Písomná forma zmlúv
Písomné vyhlásenie o predĺžení premlčacej doby