Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Rechte und Pflichten der Aktionäre der Aktiengesellschaft Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Das Pfandrecht an den Aktien der Aktiengesellschaft Záložné právo k vlastným akciám akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Wartung/Reparaturen der Transportmittel Údržba/opravy dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Anerkennung der Verpflichtung Uznanie záväzku Tezaurus obchodného práva
Organe der Aktiengesellschaft Orgány akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Rechtliche Beziehungen des stillen Partners zu Dritten Právne vzťahy tichého spoločníka k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Beziehungen des Auftraggebers zu Dritten Vzťahy komitenta k tretím osobám Tezaurus obchodného práva
Violation des relations de droit des affaires Porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
Droit d'expédition des transitaires Zádržné právo zasielateľa k zásielke Tezaurus obchodného práva
druhy škôd druhy škôd Tezaurus obchodného práva
družstvo obchodné meno družstva Tezaurus obchodného práva
Družstvo Družstvo Tezaurus obchodného práva
registre du commerce Obchodný register Tezaurus obchodného práva
Parties substantielles du contrat Podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
Cas d'application des dispositions du code de commerce Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
prix du travail Cena za dielo Tezaurus obchodného práva
Responsabilités du concessionnaire Povinnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Droits de propriété du client Vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
Rémunération du contrat de dépôt bancaire Odplata zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Réclamation de commission après résiliation du contrat de courtage Vznik nároku na províziu po zániku zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva