Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Redención por domiciliación bancaria. Odplata za obstaranie inkasa Tezaurus obchodného práva
réparation des dommages Náhrada škody Tezaurus obchodného práva
Dommages causés par plusieurs personnes Škoda spôsobená viacerými osobami Tezaurus obchodného práva
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Spôsob užívania dopravného prostriedku Spôsob užívania dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Údržba/opravy dopravného prostriedku Údržba/opravy dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Akcia na doručovateľa Akcia na doručovateľa Tezaurus obchodného práva
dôsledky pretrhnutia premlčacej doby dôsledky pretrhnutia premlčacej doby Tezaurus obchodného práva
dôsledky zániku záväzku dôsledky zániku záväzku Tezaurus obchodného práva
dovozca importér Tezaurus obchodného práva
daň dovozná daň dovozná Tezaurus obchodného práva
Dozorná rada akciovej spoločnosti Dozorná rada akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Qualität der Ware Akosť tovaru Tezaurus obchodného práva
Benachrichtigungspflicht der Partei Oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť Tezaurus obchodného práva
Begrenzung der Begrenzung Spočívanie premlčania Tezaurus obchodného práva
Verletzung der wirtschaftsrechtlichen Beziehungen Porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
Schriftform der Verträge Písomná forma zmlúv Tezaurus obchodného práva
Art der Ausführung der Arbeit Spôsob vykonávania diela Tezaurus obchodného práva
Die Synergie des Unternehmers aus der Stillen Partnerschaftsvereinbarung Súčinnosť podnikateľa zo zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Beteiligung an der Aktiengesellschaft Kmeňová akcia v akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva