Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Bank deposit contract Zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
The bank's approach to custody of the deposit Postup banky pri opatrovaní uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Contrato de deposito bancario Zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Remuneración del contrato de depósito bancario. Odplata zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Contrat de dépôt bancaire Zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Derecho de propiedad y riesgo de daño. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
Derecho de propiedad del contratista. Vlastnícke právo zhotoviteľa Tezaurus obchodného práva
Compromisos y derechos conjuntos Spoločné záväzky a práva Tezaurus obchodného práva
Derechos de propiedad del cliente. Vlastnícke právo objednávateľa Tezaurus obchodného práva
Anteil des Aktionärs Podiel spoločníka Tezaurus obchodného práva
Wirksamwerden des Rücktritts vom Vertrag auf Schadensersatz Vplyv odstúpenia od zmluvy na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Wesentliche Teile des Vertrages Podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
Pflichten des Spediteurs Povinnosti zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Anweisungen des Bestellers aus dem Speditionsvertrag Pokyny príkazcu zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Auslöschung des Bankeinlagenvertrags Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Auswirkungen des Verzugs des Schuldners auf das Recht auf Schadensersatz Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses Povinnosť mlčanlivosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Pflicht des Vermittlers zur Aufbewahrung von Unterlagen Povinnosť sprostredkovateľa uschovať doklady Tezaurus obchodného práva
Conditions pour acquérir des actions propres d'une société par actions Podmienky nadobudnutia vlastných akcií akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dielo Dielo Tezaurus obchodného práva