Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Obligation de l'intermédiaire de conserver les documents Povinnosť sprostredkovateľa uschovať doklady Tezaurus obchodného práva
Obligation d'information mutuelle des participants au contrat de médiation Vzájomná informačná povinnosť účastníkov zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Obligation de notification bancaire sur le chiffre d'affaires du compte courant Oznamovacia povinnosť banky o obratoch na bežnom účte Tezaurus obchodného práva
Résiliation des obligations commerciales Zánik obchodnoprávnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
Dispositions générales sur les obligations commerciales Všeobecné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch Tezaurus obchodného práva
Obligations du transitaire Povinnosti zasielateľa Tezaurus obchodného práva
Transfert des droits et obligations du travail lors de la vente d'une entreprise Prechod pracovnoprávnych práv a povinností pri predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Droits et obligations des actionnaires de la société par actions Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Dispositions obligatoires du code de commerce Kogentné ustanovenia obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva
Disposiciones obligatorias del Código de Comercio. Kogentné ustanovenia obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva
dojednanie o obmedzení predaja dojednanie o obmedzení predaja Tezaurus obchodného práva
Dojednania o obmedzení predaja Dojednania o obmedzení predaja Tezaurus obchodného práva
Reclamaciones por defectos de la obra Nároky z vád diela Tezaurus obchodného práva
Procedure and accountability of the bank in obtaining a direct debit Postup a zodpovednosť banky pri obstaraní inkasa Tezaurus obchodného práva
Procedimiento y rendición de cuentas del banco en la obtención de un débito directo. Postup a zodpovednosť banky pri obstaraní inkasa Tezaurus obchodného práva