Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Devoir de notification de la partie notifiante Oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť Tezaurus obchodného práva
Inspection of works and notification of defects Prehliadka diela a oznámenie vád Tezaurus obchodného práva
Notifying Party's duty to notify Oznamovacia povinnosť strany porušujúcej povinnosť Tezaurus obchodného práva
Notwendige Aufgaben für die Mandatsarbeit Veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Interdiction de nouvelles exportations Zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Prohibición de nuevas exportaciones Zákaz ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Nulidad de un acto jurídico. Neplatnosť právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
Indemnización por la nulidad de un acto jurídico. Náhrada škody za spôsobenie neplatnosti právneho úkonu Tezaurus obchodného práva
Miete für die Nutzung der Transportmittel Nájomné za užívanie dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Impact of delay of the debtor on the right to compensation Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
share on delivery Akcia na doručovateľa Tezaurus obchodného práva
Osobitné dojednania v medzinárodnom obchode Osobitné dojednania v medzinárodnom obchode Tezaurus obchodného práva
dôsledky zániku obchodného zastúpenia dôsledky zániku obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
druhy obchodných záväzkových vzťahov druhy obchodných záväzkových vzťahov Tezaurus obchodného práva
obchodné meno družstva obchodné meno družstva Tezaurus obchodného práva
Dohoda o použití obchodného zákonníka Dohoda o použití obchodného zákonníka Tezaurus obchodného práva
Objet de l'engagement de l'agent commercial Predmet záväzku obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Objeto del compromiso del agente comercial. Predmet záväzku obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Obligación de evitar daños. Povinnosť prevencie pred vznikom škody Tezaurus obchodného práva
Obligación de información del promotor. Informačná povinnosť zasielateľa Tezaurus obchodného práva