Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Unterstützende Bestimmungen für die Anwendung des Mandatsvertrages auf einen Lastschriftvertrag Podporné ustanovenia o aplikácii ustanovení mandátnej zmluvy na zmluvu o inkase Tezaurus obchodného práva
Beendigung des Mandatsvertrags Zánik mandátnej zmluvy Tezaurus obchodného práva
A mandátummunka kezeléséhez szükséges dolgok Veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Verantwortung für Mängel der Arbeit Zodpovednosť za vady diela Tezaurus obchodného práva
Verantwortung für Mängel an der Arbeit entwickeln Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Tezaurus obchodného práva
Ansprüche aus Mängeln der Arbeit Nároky z vád diela Tezaurus obchodného práva
Contrat de transport de marchandises Zmluva o preprave vecí Tezaurus obchodného práva
Corrección de mal pago de transacciones de pago Oprava chybného zúčtovania platobných operácii Tezaurus obchodného práva
L'approche de la banque en matière de conservation du dépôt Postup banky pri opatrovaní uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Correction du mauvais règlement des opérations de paiement Oprava chybného zúčtovania platobných operácii Tezaurus obchodného práva
Acuerdo de mediación Zmluva o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Terminación del Contrato de Mediación Zánik zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Accord de médiation Zmluva o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Résiliation du contrat de médiation Zánik zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Gegenseitige Informationspflicht der Teilnehmer am Mediationsvertrag Vzájomná informačná povinnosť účastníkov zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Beendigung des Mediationsvertrages Zánik zmluvy o sprostredkovaní Tezaurus obchodného práva
Contrato de medios de transporte Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Requisitos de los medios de transporte en virtud del arrendamiento de los medios de transporte Náležitosti dopravného prostriedku podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Mantenimiento/reparación de los medios de transporte. Údržba/opravy dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Alquiler para el uso de los medios de transporte Nájomné za užívanie dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva