Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
El sujeto de la limitación. Predmet premlčania Tezaurus obchodného práva
Limitación de la limitación Spočívanie premlčania Tezaurus obchodného práva
Le sujet de la limitation Predmet premlčania Tezaurus obchodného práva
Limite de limitation Spočívanie premlčania Tezaurus obchodného práva
Limitation de la souscription d'actions génératrices de capitaux propres Obmedzenie upisovania akcií vytvárajúcich základné imanie Tezaurus obchodného práva
Dispositions pour limiter les ventes Dojednania o obmedzení predaja Tezaurus obchodného práva
liquidated damages Náhrada škody Tezaurus obchodného práva
Contrat de location de véhicule Zmluva o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Transfert de droits de propriété industrielle ou autres droits de propriété intellectuelle lors de la vente d'une entreprise Prechod práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva pri predaji podniku Tezaurus obchodného práva
Daños causados ​​por los heridos. Škoda spôsobená poškodeným Tezaurus obchodného práva
Violación de los principios del comercio justo. Porušenie zásad poctivého obchodného styku Tezaurus obchodného práva
Forma escrita de los contratos. Písomná forma zmlúv Tezaurus obchodného práva
Oposición de los acreedores a la venta del deudor. Odpor veriteľov voči predaju dlžného podniku Tezaurus obchodného práva
Comisiones y costes de los representantes de ventas Provízia a náklady obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
biens m pl de commerce Obchodný majetok Tezaurus obchodného práva
commerce m de troc barterový obchod Tezaurus obchodného práva
comercio m de trueque; compensación f barterový obchod Tezaurus obchodného práva
management m de tesoreria; management m de erario treasury manažment Tezaurus obchodného práva
Bezahlen Sie das Girokonto-Management Odplata za vedenie bežného účtu Tezaurus obchodného práva
Sinergia del mandador en la organización de la actividad acordada. Súčinnosť mandanta pri zariaďovaní dohodnutej činnosti Tezaurus obchodného práva