Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Le stock de papier d'une société par actions Listinná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Arrangements spéciaux dans le commerce international Osobitné dojednania v medzinárodnom obchode Tezaurus obchodného práva
Anforderungen an die Beförderungsmittel unter Leasing der Beförderungsmittel Náležitosti dopravného prostriedku podľa zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Beendigung des Leasingverhältnisses der Transportmittel Zánik zmluvy o nájme dopravného prostriedku Tezaurus obchodného práva
Estado legal de un socio silencioso Právne postavenie tichého spoločníka Tezaurus obchodného práva
Violación de las relaciones comerciales-legales Porušenie obchodno právnych záväzkov Tezaurus obchodného práva
Dommages causés par les blessés Škoda spôsobená poškodeným Tezaurus obchodného práva
Sécuriser les engagements des relations commerciales Zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov Tezaurus obchodného práva
Dispositions sur les actes juridiques Ustanovenia o právnych úkonoch Tezaurus obchodného práva
Dispositions spécifiques sur les engagements commerciaux Osobitné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch Tezaurus obchodného práva
Responsabilité pour les défauts du travail Zodpovednosť za vady diela Tezaurus obchodného práva
Responsabilité de la banque pour les dommages causés aux cas stockés Zodpovednosť banky za škodu na uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Développer la responsabilité pour les défauts de travail Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Tezaurus obchodného práva
Développer la responsabilité pour les défauts de travail Prehliadka diela a oznámenie vád Tezaurus obchodného práva
Le privilège sur les actions de la société par actions Záložné právo k vlastným akciám akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Parížsky dohovor o letectve Havanský dohovor Tezaurus obchodného práva
Contrat de lettre de crédit Zmluva o otvorení akreditívu Tezaurus obchodného práva
proyecto de ley bankovka Tezaurus obchodného práva
Contrat de licence de propriété industrielle Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva Tezaurus obchodného práva
Acuerdo de licencia de propiedad industrial Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva Tezaurus obchodného práva