Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
forme de l'indemnisation Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
Droit de contrôler l'interdiction d'autres exportations Právo kontroly zákazu ďalšieho vývozu Tezaurus obchodného práva
Responsabilité de l'intermédiaire en ce qui concerne l'obligation de tiers Ručenie sprostredkovateľa za splnenie záväzku tretích osôb Tezaurus obchodného práva
forma de la compensación de daños Forma náhrady škody Tezaurus obchodného práva
Dispositions relatives à la conclusion de contrats Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Tezaurus obchodného práva
Disposiciones sobre la celebración de contratos. Ustanovenia o uzavieraní zmlúv Tezaurus obchodného práva
Cessation de la représentation commerciale Zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
Terminación de la representación comercial Zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
Instrucciones de la parte que realiza el pedido del contrato de reenvío Pokyny príkazcu zo zasielateľskej zmluvy Tezaurus obchodného práva
Interprétation de la volonté Výklad prejavu vôle Tezaurus obchodného práva
Interpretación de la voluntad de voluntad Výklad prejavu vôle Tezaurus obchodného práva
Tratado de la Comunidad silenciosa Zmluva o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
La synergie de l'entrepreneur de l'accord de partenariat silencieux Súčinnosť podnikateľa zo zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
La sinergia del empresario del acuerdo de colaboración silenciosa Súčinnosť podnikateľa zo zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Résiliation du Traité de la Communauté silencieuse Zánik zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Procédure et responsabilité de la banque pour obtenir une domiciliation Postup a zodpovednosť banky pri obstaraní inkasa Tezaurus obchodného práva
Cession de créances et de passifs de la société cédée Prechod pohľadávok a záväzkov predávaného podniku Tezaurus obchodného práva
Transferencia de créditos y pasivos de la empresa en venta. Prechod pohľadávok a záväzkov predávaného podniku Tezaurus obchodného práva
Opposition des créanciers à la vente du débiteur Odpor veriteľov voči predaju dlžného podniku Tezaurus obchodného práva
El acercamiento del banco a la custodia del depósito. Postup banky pri opatrovaní uloženej veci Tezaurus obchodného práva