Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Derecho de retención bancaria en caso almacenado Zádržné právo banky k uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Desarrollando responsabilidad por defectos en el trabajo. Vyvinenie sa zo zodpovednosti za vady diela Tezaurus obchodného práva
Desarrollando responsabilidad por defectos en el trabajo Prehliadka diela a oznámenie vád Tezaurus obchodného práva
Engagement de subordination Záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
Agente de carga derecho al envío Zádržné právo zasielateľa k zásielke Tezaurus obchodného práva
Violation des principes du commerce équitable Porušenie zásad poctivého obchodného styku Tezaurus obchodného práva
Pauschale Erstattung der entstandenen Ansprüche Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Tezaurus obchodného práva
Disposiciones específicas sobre compromisos comerciales Osobitné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch Tezaurus obchodného práva
Establecimiento de una sociedad anónima Založenie akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Establecimiento de sociedades anónimas. Vznik akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva
Suscripción o Adquisición de Acciones o Establecimiento de una Promesa de Acciones de Entidad Controlada Upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou Tezaurus obchodného práva
engagements et droits communs Spoločné záväzky a práva Tezaurus obchodného práva
Droit de propriété et risque de dommage Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej Tezaurus obchodného práva
Registre des ventes et des entreprises Predaj podniku a obchodný register Tezaurus obchodného práva
Contrat de vente exclusif Zmluva o výhradnom predaji Tezaurus obchodného práva
Contrato de venta exclusivo Zmluva o výhradnom predaji Tezaurus obchodného práva
Extinción del contrato de depósito bancario. Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Extinction of the bank deposit contract Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Extinction du contrat de dépôt bancaire Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
razón f de capital Vlastné imanie Tezaurus obchodného práva