Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
trestný čin záškodníctva záškodníctvo Tezaurus trestného práva
trestný čin vyzvedačstva vyzvedačstvo Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti ohrozenie utajovanej skutočnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin ohovárania ohováranie Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania mravnosti ohrozovanie mravnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin kupliarstva kupliarstvo Tezaurus trestného práva
trestný čin hanobenia mŕtveho hanobenie mŕtveho Tezaurus trestného práva
trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku hanobenie miesta posledného odpočinku Tezaurus trestného práva
trestný čin nebezpečného prenasledovania nebezpečné prenasledovanie Tezaurus trestného práva
trestný čin nebezpečného vyhrážania nebezpečné vyhrážanie Tezaurus trestného práva
trestný čin neplnenia odvodnej povinnosti neplnenie odvodnej povinnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin obchádzania brannej povinnosti obchádzanie brannej povinnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin vyhýbania sa výkonu civilnej služby vyhýbanie sa výkonu civilnej služby Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania práv a chránených záujmov vojakov porušovanie práv a chránených záujmov vojakov Tezaurus trestného práva
trestný čin dezercie dezercia Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania povinností strážnej služby porušovanie povinností strážnej služby Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania morálneho stavu jednotky ohrozovanie morálneho stavu jednotky Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozenia mieru ohrozenie mieru Tezaurus trestného práva
trestný čin genocídia genocídium Tezaurus trestného práva
trestný čin opustenia bojových prostriedkov opustenie bojových prostriedkov Tezaurus trestného práva
trestný čin rozširovania extrémistických materiálov rozširovanie extrémistických materiálov Tezaurus trestného práva
trestný čin vraždy vražda Tezaurus trestného práva
trestný čin úkladnej vraždy úkladná vražda Tezaurus trestného práva
trestný čin zabitia zabitie Tezaurus trestného práva
trestný čin usmrtenia usmrtenie Tezaurus trestného práva
trestný čin účasti na samovražde účasť na samovražde Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou ohrozovanie pohlavnou chorobou Tezaurus trestného práva
trestný čin šírenia toxikománie šírenie toxikománie Tezaurus trestného práva
trestný čin obchodovania s ľuďmi obchodovanie s ľuďmi Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia exekučného konania marenie exekučného konania Tezaurus trestného práva
trestný čin poškodzovania cudzej veci poškodzovanie cudzej veci Tezaurus trestného práva
trestný čin neoprávneného podnikania neoprávnené podnikanie Tezaurus trestného práva
trestný čin nekalej likvidácie nekalá likvidácia Tezaurus trestného práva
trestný čin nepovolenej výroby liehu nepovolená výroba liehu Tezaurus trestného práva
trestný čin neodvedenia dane a poistného neodvedenie dane a poistného Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia výkonu správy daní marenie výkonu správy daní Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania priemyselných práv porušovanie priemyselných práv Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania autorského práva porušovanie autorského práva Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania ochrany stromov a krov porušovanie ochrany stromov a krov Tezaurus trestného práva
trestný čin pytliactva pytliactvo Tezaurus trestného práva
trestný čin pohŕdania súdom pohŕdanie súdom Tezaurus trestného práva
trestný čin krivého obvinenia krivé obvinenie Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb a referenda marenie prípravy a priebehu volieb a referenda Tezaurus trestného práva
trestný čin neoprávneného zásahu do počítačového údaja neoprávnený zásah do počítačového údaja Tezaurus trestného práva
trestný čin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky Tezaurus trestného práva
trestný čin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva Tezaurus trestného práva
trestná zodpovednosť trestná zodpovednosť Tezaurus trestného práva
trestný čin nadržovania nadržovanie Tezaurus trestného práva
trestný čin zasahovania do nezávislosti súdu zasahovanie do nezávislosti súdu Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia spravodlivosti marenie spravodlivosti Tezaurus trestného práva
trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi Tezaurus trestného práva
trestný čin všeobecného ohrozenia všeobecné ohrozenie Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania povinnosti pri hrozivej tiesni porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni Tezaurus trestného práva
trestný čin výroby a držby falšovateľského náčinia výroba a držba falšovateľského náčinia Tezaurus trestného práva
trestný čin krivej výpovede krivá výpoveď Tezaurus trestného práva
trestný čin krivej prísahy krivá prísaha Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozenia kultúrnych hodnôt ohrozenie kultúrnych hodnôt Tezaurus trestného práva
trestný čin plienenia v priestore vojnových operácií plienenie v priestore vojnových operácií Tezaurus trestného práva
trestný čin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja Tezaurus trestného práva
trestný čin neľudskosti neľudskosť Tezaurus trestného práva
trestný čin extrémizmu extrémizmus Tezaurus trestného práva
trestný čin odloženia dieťaťa odloženie dieťaťa Tezaurus trestného práva
trestný čin opustenia dieťaťa opustenie dieťaťa Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Tezaurus trestného práva
trestný čin obmedzovania slobody pobytu obmedzovanie slobody pobytu Tezaurus trestného práva
trestný čin zavlečenia do cudziny zavlečenie do cudziny Tezaurus trestného práva
trestný čin porušovania slobody združovania a zhromažďovania porušovanie slobody združovania a zhromažďovania Tezaurus trestného práva
trestný čin násilia proti skupine obyvateľov násilie proti skupine obyvateľov Tezaurus trestného práva
trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa zneužívanie právomoci verejného činiteľa Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia marenie výkonu úradného rozhodnutia Tezaurus trestného práva
trestné činy extrémizmu trestné činy extrémizmu Tezaurus trestného práva
trestné činy terorizmu trestné činy terorizmu Tezaurus trestného práva
trestný čin prevádzkovania nepoctivých hier a stávok prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok Tezaurus trestného práva
trestný čin marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Tezaurus trestného práva
trestný čin neoprávneného zásahu do počítačového systému neoprávnený zásah do počítačového systému Tezaurus trestného práva
trestný čin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti Tezaurus trestného práva
trestný čin vzbury väzňov vzbura väzňov Tezaurus trestného práva
trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný verejne trestný čin spáchaný verejne Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný so zbraňou trestný čin spáchaný so zbraňou Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný vlámaním trestný čin spáchaný vlámaním Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný v obydlí trestný čin spáchaný v obydlí Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný ľsťou trestný čin spáchaný ľsťou Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný násilím trestný čin spáchaný násilím Tezaurus trestného práva
trestný čin spáchaný s použitím nátlaku trestný čin spáchaný s použitím nátlaku Tezaurus trestného práva
trváci trestný čin trváci trestný čin Tezaurus trestného práva
trýznivý spôsob spáchania trestného činu trýznivý spôsob spáchania trestného činu Tezaurus trestného práva
ublíženie na zdraví ublíženie na zdraví Tezaurus trestného práva
účasť na samovražde účasť na samovražde Tezaurus trestného práva
účastníctvo účastníctvo Tezaurus trestného práva
účastník trestného činu účastník trestného činu Tezaurus trestného práva
ujma na zdraví ujma na zdraví Tezaurus trestného práva
úkladná vražda úkladná vražda Tezaurus trestného práva
úkony trestného konania procesné úkony Tezaurus trestného práva
úmysel úmysel Tezaurus trestného práva
úplatok úplatok Tezaurus trestného práva
upozornenie prokurátora upozornenie prokurátora Tezaurus trestného práva
upustenie od potrestania upustenie od potrestania Tezaurus trestného práva
upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu Tezaurus trestného práva