Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
anonymné dielo anonymné dielo Tezaurus občianskeho práva
antidiskriminačný spor antidiskriminačný spor Tezaurus občianskeho práva
architektonické dielo architektonické dielo Tezaurus občianskeho práva
audiovizuálny záznam audiovizuálny záznam Tezaurus občianskeho práva
autor autor Tezaurus občianskeho práva
autorské dielo autorské dielo Tezaurus občianskeho práva
bezdôvodné obohatenie bezdôvodné obohatenie Tezaurus občianskeho práva
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Tezaurus občianskeho práva
blízka osoba blízka osoba Tezaurus občianskeho práva
byt byt Tezaurus občianskeho práva
bytová náhrada bytová náhrada Tezaurus občianskeho práva
bytový dom bytový dom Tezaurus občianskeho práva
civilný proces civilný proces Tezaurus občianskeho práva
darovacia zmluva darovacia zmluva Tezaurus občianskeho práva
dedenie dedenie Tezaurus občianskeho práva
dedičská nespôsobilosť dedičská nespôsobilosť Tezaurus občianskeho práva
dedičský titul dedičský titul Tezaurus občianskeho práva
dedičstvo dedičstvo Tezaurus občianskeho práva
deliktuálna spôsobilosť spôsobilosť na protiprávne úkony Tezaurus občianskeho práva
detencia detencia Tezaurus občianskeho práva
detský domov detský domov Tezaurus občianskeho práva
dielo výtvarného umenia dielo výtvarného umenia Tezaurus občianskeho práva
dielo úžitkového umenia dielo úžitkového umenia Tezaurus občianskeho práva
dielo na objednávku dielo na objednávku Tezaurus občianskeho práva
divadelné dielo divadelné dielo Tezaurus občianskeho práva
dôkaz dôkaz Tezaurus občianskeho práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus občianskeho práva
domácnosť domácnosť Tezaurus občianskeho práva
doručovanie doručovanie Tezaurus občianskeho práva
doručujúce orgány doručujúce orgány Tezaurus občianskeho práva
dovolanie dovolanie Tezaurus občianskeho práva
dožiadanie dožiadanie Tezaurus občianskeho práva
držba držba Tezaurus občianskeho práva
exekučný titul exekučný titul Tezaurus občianskeho práva
exekútor exekútor Tezaurus občianskeho práva
fotografické dielo fotografické dielo Tezaurus občianskeho práva
funkčná príslušnosť súdu funkčná príslušnosť súdu Tezaurus občianskeho práva
hmotnoprávna námietka hmotnoprávna námietka Tezaurus občianskeho práva
hnuteľné veci hnuteľné veci Tezaurus občianskeho práva
individuálny pracovnoprávny spor individuálny pracovnoprávny spor Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach určenia rodičovstva konania vo veciach určenia rodičovstva Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia konania vo veciach osvojenia Tezaurus občianskeho práva
konanie o dedičstve konanie o dedičstve Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach obchodného registra konania vo veciach obchodného registra Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach notárskych úschov konania vo veciach notárskych úschov Tezaurus občianskeho práva
konanie o spôsobilosti na právne úkony konanie o spôsobilosti na právne úkony Tezaurus občianskeho práva
konanie vo volebných veciach konanie vo volebných veciach Tezaurus občianskeho práva
kúpna zmluva kúpna zmluva Tezaurus občianskeho práva
lehota lehota Tezaurus občianskeho práva
licenčná zmluva licenčná zmluva Tezaurus občianskeho práva
listinný dôkaz listinný dôkaz Tezaurus občianskeho práva
majetkový opatrovník majetkový opatrovník Tezaurus občianskeho práva
majetkové hodnoty majetkové hodnoty Tezaurus občianskeho práva
majetok majetok Tezaurus občianskeho práva
majiteľ patentu majiteľ patentu Tezaurus občianskeho práva
manželstvo manželstvo Tezaurus občianskeho práva
medzitýmny rozsudok medzitýmny rozsudok Tezaurus občianskeho práva
miestna príslušnosť súdov miestna príslušnosť súdov Tezaurus občianskeho práva
mimoriadne dovolanie mimoriadne dovolanie Tezaurus občianskeho práva
náhradná starostlivosť náhradná starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
náhradné výživné náhradné výživné Tezaurus občianskeho práva
náhradný byt náhradný byt Tezaurus občianskeho práva
náhradné ubytovanie náhradné ubytovanie Tezaurus občianskeho práva
nájom bytu nájom bytu Tezaurus občianskeho práva
nájomná zmluva nájomná zmluva Tezaurus občianskeho práva
nebytový priestor nebytový priestor Tezaurus občianskeho práva
nehnuteľnosti nehnuteľnosti Tezaurus občianskeho práva
neplatné manželstvo neplatné manželstvo Tezaurus občianskeho práva
nepravý dedič nepravý dedič Tezaurus občianskeho práva
nerozlučné spoločenstvo nerozlučné spoločenstvo Tezaurus občianskeho práva
notár notár Tezaurus občianskeho práva
notárska činnosť notárska činnosť Tezaurus občianskeho práva
obhliadka obhliadka Tezaurus občianskeho práva
obnova konania obnova konania Tezaurus občianskeho práva
obrazové snímky obrazové snímky Tezaurus občianskeho práva
obsah žaloby obsah žaloby Tezaurus občianskeho práva
odmietnutie dedičstva odmietnutie dedičstva Tezaurus občianskeho práva
odvolanie odvolanie Tezaurus občianskeho práva
omeškanie veriteľa omeškanie veriteľa Tezaurus občianskeho práva
omeškanie dlžníka omeškanie dlžníka Tezaurus občianskeho práva
opatrenia smerujúce na zabezpečenie riadnej výchovy dieťaťa opatrenia smerujúce na zabezpečenie riadnej výchovy dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
opatrovníctvo opatrovníctvo Tezaurus občianskeho práva
oprávnený dedič oprávnený dedič Tezaurus občianskeho práva
opravné prostriedky opravné prostriedky Tezaurus občianskeho práva
osvojenie osvojenie Tezaurus občianskeho práva
pestúnska starostlivosť pestúnska starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
písomnosti osobnej povahy písomnosti osobnej povahy Tezaurus občianskeho práva
platobný rozkaz platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
plnomocenstvo plnomocenstvo Tezaurus občianskeho práva
podanie podanie Tezaurus občianskeho práva
podielové spoluvlastníctvo podielové spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
podobizne podobizne Tezaurus občianskeho práva
poistná zmluva poistná zmluva Tezaurus občianskeho práva
poručníctvo poručníctvo Tezaurus občianskeho práva
poukážka poukážka Tezaurus občianskeho práva
pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva
pozemky pozemky Tezaurus občianskeho práva
právnická osoba právnická osoba Tezaurus občianskeho práva
právny úkon právny úkon Tezaurus občianskeho práva