Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke Tezaurus občianskeho práva
notár notár Tezaurus občianskeho práva
notárska činnosť notárska činnosť Tezaurus občianskeho práva
obhliadka obhliadka Tezaurus občianskeho práva
obmedzenie maloletého obmedzenie maloletého Tezaurus občianskeho práva
obnova konania obnova konania Tezaurus občianskeho práva
bezdôvodné obohatenie bezdôvodné obohatenie Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní veci zmluva o obstaraní veci Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní zájazdu zmluva o obstaraní zájazdu Tezaurus občianskeho práva
odvolanie odvolanie Tezaurus občianskeho práva
omeškanie veriteľa omeškanie veriteľa Tezaurus občianskeho práva
omeškanie dlžníka omeškanie dlžníka Tezaurus občianskeho práva
výchovné opatrenia výchovné opatrenia Tezaurus občianskeho práva
majetkový opatrovník majetkový opatrovník Tezaurus občianskeho práva
opravné prostriedky opravné prostriedky Tezaurus občianskeho práva
blízka osoba blízka osoba Tezaurus občianskeho práva
zaradenie blízkych osôb (zákon č. 400/2009 Z. z. zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) blízka osoba Tezaurus občianskeho práva
spoločná náhradná osobná starostlivosť spoločná náhradná osobná starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
zrušenie osvojenia zrušenie osvojenia Tezaurus občianskeho práva
osvojenie osvojenie Tezaurus občianskeho práva
medzištátne osvojenie (zákon č. 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
osvojiteľ osvojiteľ Tezaurus občianskeho práva
otcovstvo manžela matky ( zákon č. 36/2005 Z.z) učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky Tezaurus občianskeho práva
určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov Tezaurus občianskeho práva
druhá zákonná domnienka otcovstva určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov Tezaurus občianskeho práva
určenie otcovstva rozhodnutím súdu určenie otcovstva rozhodnutím súdu Tezaurus občianskeho práva
tretia zákonná domnienka otcovstva ( zákon č. 36/2005 Z.z) určenie otcovstva rozhodnutím súdu Tezaurus občianskeho práva
zapretie otcovstva na návrh dieťaťa zapretie otcovstva na návrh dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
pestúnka starostlivosť pestúnka starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
platobný rozkaz platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
európsky platobný rozkaz európsky platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
rozkaz na plnenie rozkaz na plnenie Tezaurus občianskeho práva
podanie podanie Tezaurus občianskeho práva
podielové spoluvlastníctvo podielové spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
procesné podmienky procesné podmienky Tezaurus občianskeho práva
učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky Tezaurus občianskeho práva
poistenie majetku poistenie majetku Tezaurus občianskeho práva
poistenie osôb poistenie osôb Tezaurus občianskeho práva
poistenie zodpovednosti za škodu poistenie zodpovednosti za škodu Tezaurus občianskeho práva
poistná zmluva poistná zmluva Tezaurus občianskeho práva
zmluvná pokuta zmluvná pokuta Tezaurus občianskeho práva
súdny poplatok súdny poplatok Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
konanie o osvojenie (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
konanie o osvojiteľnosti (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
náhrada ušlého zárobku (zákon č 543/2005 Z.z Spravovací a kancelárskym poriadok pre okresné súdy,krajské súdy,Špeciálny súd a vojenské súdy) ušlý zárobok Tezaurus občianskeho práva
listinné dôkazy (zákon č. 160/2015 Z.z Občiansky sporový poriadok) dôkaz listinou Tezaurus občianskeho práva
poručníctvo poručníctvo Tezaurus občianskeho práva
znalecký posudok znalecký posudok Tezaurus občianskeho práva
poukážka poukážka Tezaurus občianskeho práva