Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus občianskeho práva
dokazovanie dokazovanie Tezaurus občianskeho práva
bytový dom bytový dom Tezaurus občianskeho práva
spoločné časti domu spoločné časti domu Tezaurus občianskeho práva
domácnosť domácnosť Tezaurus občianskeho práva
detský domov detský domov Tezaurus občianskeho práva
doručovanie doručovanie Tezaurus občianskeho práva
dovolanie dovolanie Tezaurus občianskeho práva
držba držba Tezaurus občianskeho práva
exekučný titul exekučný titul Tezaurus občianskeho práva
exekútor exekútor Tezaurus občianskeho práva
fotografické dielo fotografické dielo Tezaurus občianskeho práva
hodnotenie dôkazov hodnotenie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
účastníci konania účastníci konania Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť byť účastníkom konania spôsobilosť byť účastníkom konania Tezaurus občianskeho práva
trovy konania trovy konania Tezaurus občianskeho práva
strana v civilnom konaní strana v civilnom konaní Tezaurus občianskeho práva
kúpna zmluva kúpna zmluva Tezaurus občianskeho práva
sociálna kuratela sociálna kuratela Tezaurus občianskeho práva
vecná legitimácia vecná legitimácia Tezaurus občianskeho práva
lehota lehota Tezaurus občianskeho práva
licenčná zmluva licenčná zmluva Tezaurus občianskeho práva
konanie o umorenie listín konanie o umorenie listín Tezaurus občianskeho práva
dôkaz listinou dôkaz listinou Tezaurus občianskeho práva
správa majetku dieťaťa správa majetku dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
dohľad nad výchovou maloletého dohľad nad výchovou maloletého Tezaurus občianskeho práva
výchova maloletého dieťaťa výchova maloletého dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu rozvedeného manžela príspevok na výživu rozvedeného manžela Tezaurus občianskeho práva
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Tezaurus občianskeho práva
manželstvo manželstvo Tezaurus občianskeho práva
zdanlivé manželstvo ( zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine ) neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva
rozvod manželstva rozvod manželstva Tezaurus občianskeho práva
mimoriadne dovolanie mimoriadne dovolanie Tezaurus občianskeho práva
bytová náhrada bytová náhrada Tezaurus občianskeho práva
náhradná starostlivosť náhradná starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
náhradné výživné náhradné výživné Tezaurus občianskeho práva
náhradný byt náhradný byt Tezaurus občianskeho práva
náhradné ubytovanie náhradné ubytovanie Tezaurus občianskeho práva
nájom bytu nájom bytu Tezaurus občianskeho práva
spoločný nájom bytu spoločný nájom bytu Tezaurus občianskeho práva
nájomná zmluva nájomná zmluva Tezaurus občianskeho práva
napomenutie maloletého dieťaťa napomenutie maloletého dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
žaloba (návrh na začatie konania) žaloba (návrh na začatie konania) Tezaurus občianskeho práva
zmena návrhu na začatie konania zmena návrhu na začatie konania Tezaurus občianskeho práva
späťvzatie návrhu späťvzatie návrhu Tezaurus občianskeho práva
navrhovanie dôkazov navrhovanie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
neexistencia manželstva neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva
neplatné manželstvo neplatné manželstvo Tezaurus občianskeho práva
dedičská nespôsobilosť dedičská nespôsobilosť Tezaurus občianskeho práva
ničotné manželstvo neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva