Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zmluvná pokuta zmluvná pokuta Tezaurus občianskeho práva
súdny poplatok súdny poplatok Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
konanie o osvojenie (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
konanie o osvojiteľnosti (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva
náhrada ušlého zárobku (zákon č 543/2005 Z.z Spravovací a kancelárskym poriadok pre okresné súdy,krajské súdy,Špeciálny súd a vojenské súdy) ušlý zárobok Tezaurus občianskeho práva
listinné dôkazy (zákon č. 160/2015 Z.z Občiansky sporový poriadok) dôkaz listinou Tezaurus občianskeho práva
poručníctvo poručníctvo Tezaurus občianskeho práva
znalecký posudok znalecký posudok Tezaurus občianskeho práva
poukážka poukážka Tezaurus občianskeho práva
dôkazná povinnosť (zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) navrhovanie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
dôkazná povinnosť dôkazná povinnosť Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť vyživovacia povinnosť Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť rodičov k deťom vyživovacia povinnosť rodičov k deťom Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť detí k rodičom vyživovacia povinnosť detí k rodičom Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť medzi manželmi vyživovacia povinnosť medzi manželmi Tezaurus občianskeho práva
zmluva o pôžičke zmluva o pôžičke Tezaurus občianskeho práva
právnická osoba právnická osoba Tezaurus občianskeho práva
právny úkon právny úkon Tezaurus občianskeho práva
neplatný právny úkon (zákon č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva