adresa na doručovanie


Preferovaný termín: adresa na doručovanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.10.2020

Legálna definícia: Sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 2 ods. 4
Doktrinálna definícia: Názov firmy, podniku, závodu s presným uvedením jej sídla - mesta, ulice, čísla domu, poštového smerovacieho čísla, prípadne štátu.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Judikát SK: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 157/07 z 23. októbra 2007
Použitie v iných právnych predpisoch: 125/2015 Z. z. - Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
373/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov


Poznámky:
Id:
Dátum: 19.02.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu podľa osobitného predpisu.

Id:
Dátum: 02.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Text: V poštovom styku (ďalekopis, telegraf) sa často používa skrátená adresa firmy alebo podniku, ktorá však musí byť u spojovej služby schválená a evidovaná, aby neprišlo k zámene firiem a nedorozumeniu.