podnikateľ


Preferovaný termín: podnikateľ
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.10.2018

Legálna definícia: je osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 2 ods. 2
Doktrinálna definícia: je osoba zapísaná v obchodnom registri. Podnikateľom môže byť fyzická aj právnická osoba.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: 01-2015-;16 Krajský súd Trenčín Spisová značka: 13S/36/2013 ECLI:SK:KSTN:2013:3013200250.1 Okresný súd Dolný Kubín Spisová značka: 7Pc/5/2016 ECLI:SK:OSDK:2016:5416203121.2 Okresný súd Skalica Spisová značka: 4T/62/2013 ECLI:SK:OSSI:2013:2713010089.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 272/2015 Z. z. - Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
273/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. septembra 2018 č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
329/2017 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov
169/2014 Z. z. - Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
270/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne