jednotné pravidlá pre inkasá


Preferovaný termín: jednotné pravidlá pre inkasá
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.04.2016

Doktrinálna definícia: Dopĺňajú právnu úpravu inkasa v obchodnej praxi, ktoré vydala Medzinárodná obchodná komora v Paríži a ktoré podrobne upravujú zvyklosti vytvorené bankovou inkasnou praxou. Ich podporná použiteľnosť vyplýva z § 264 a 730.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 264
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 730


Poznámky: Žiadne