inominátny kontrakt


Preferovaný termín: inominátny kontrakt
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.11.2020

Legálna definícia: Právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 1 ods. 2
Doktrinálna definícia: Ak si strany dohodou zvolia aplikovateľnosť Obchodného zákonníka, na tie vzťahy, ktoré Obchodný zákonník neupravuje, sa budú aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka, a to v zmysle ustanovenia § 1 ods. 2 OBZ. Aplikácia režimu Obchodného zákonníka nemá absolútnu povahu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne