hraničné určovatele


Preferovaný termín: hraničné určovatele
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Doktrinálna definícia: Kritériá, podľa ktorých kolízna norma nadväzuje na určitý právny poriadok, ktorými uskutočňuje výber rozhodujúceho práva spomedzi viacerých v právnom vzťahu kolidujúcich právnych poriadkov.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne