fakultatívny obchod


Preferovaný termín: fakultatívny obchod
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Doktrinálna definícia: Spočíva v tom, že zmluvné strany sa dohodnú, že inak občianskoprávny vzťah sa bude spravovať Obchodným zákonníkom, pretože si v zmluve zvolili režim Obchodného zákonníka.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne