druhy škôd


Preferovaný termín: druhy škôd
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2016

Doktrinálna definícia: Rozoznávame dva druhy škôd: - skutočnú škodu (damnum emergens), - ušlý zisk (lucrum cessans).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne