dôsledky zániku záväzku


Preferovaný termín: dôsledky zániku záväzku
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Legálna definícia: Záväzok zanikne, ak sa veriteľovi splní včas a riadne. Záväzok zaniká tiež neskorým plnením dlžníka, ibaže pred týmto plnením záväzok už zanikol odstúpením veriteľa od zmluvy. Ak dlžník poskytne vadné plnenie a veriteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy alebo toto právo nevyužije, mení sa obsah záväzku spôsobom, ktorý zodpovedá nárokom veriteľa vzniknutým z vadného plnenia, a záväzok zaniká ich uspokojením. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nedotýkajú nárokov na náhradu škody a na zmluvnú pokutu.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 324
Doktrinálna definícia: Právne účinky nemožnosti plnenia nastávajú ex lege, t. j. zo zákona zaniká záväzok alebo jeho časť postihnutá dodatočnou nemožnosťou plnenia. Zákon pritom so zánikom záväzku spája obdobné účinky ako pri zániku záväzku odstúpením.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne