obchodné tajomstvo


Preferovaný termín: obchodné tajomstvo
Alternatívne termíny: ochrana obchodného tajomstva (zákon č. 211/2000 Z. z.)
porušenie obchodného tajomstva (zákon č. 513/1991 Zb.)
sprístupnenie údajov, obchodné tajomstvo (zákon č. 146/2000 Z. z.)
Dátum poslednej zmeny: 15.10.2018

Legálna definícia: Tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 17
Judikát SK: (NS SR sp. zn. Obo 98/99). Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/41/2015 ECLI:SK:KSBA:2017:1015200286.1 Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Cbs/137/2003 ECLI:SK:KSBA:2011:1003897227.21
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/41/2015 ECLI:SK:KSBA:2017:1015200286.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
146/2000 Z. z. - Zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov
211/2000 Z. z. - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
170/2014 Z. z. - Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu


Poznámky:
Id:
Dátum: 09.10.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Majiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, ktoré sa vzťahuje na podnik prevádzkovaný touto osobou pri výkone podnikania podľa § 2 ods. 1.

Id:
Dátum: 09.10.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Rušiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo.

Id:
Dátum: 09.10.2018
Typ: Scope
Zdroje: 513/1991
Text: Tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu je tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh má podstatné výhody z obchodného tajomstva, ktoré bolo porušené.